VERVAL VAN MIDDELBURG 69 22 Fokker, 'Iets over de bevolking', 98; Ad van der Woude, Het Noorderkwartier.Een regio naal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuwWageningen 1972, 95; Paul Brusse, Overleven door ondernemen. De agrarische geschiedenis van de Over-Betuive 1650-1850, Wageningen 1999, 28-32, 379-398; Priester, Zeeuwse land bouw, 477. 23 Brusse en Van den Broeke, Provincie in de periferie26. 24 Priester, Zeeuwse landbouw, 453. 25 Priester, Zeeuwse landbouw, 477. 26 ZA, Aanwinsten Rijksarchief in Zeeland, inv. nr. 1955.10; Fokker, 'Iets over de bevol king', 83; Priester, Zeeuwse landbouw, 478. 27 Priester, Zeeuwse landbouw841, noot 35; Sijnke, 'Het bevolkingsaantal', 17. Zie ook H.K. Roessingh, Het Veluwse inwonertal, 1526-1947', in: Afdeling Agrarische Geschiedenis Bijdragen 1170-151aldaar 96. Gemiddeld aantal inwoners per huis in de steden rond de Veluwe was in 1749 4,6; Lourens en Lucassen, Inwonersaantallen, 92, 94, 96, 97, 99. De laatsten baseren zich op de Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, vervolgende de beschrijving van Zeeland, 2 dln., Amsterdam 1751-1753, dl. I, 161. Volgens deze had Middelburg in 1739 25.000 inwoners en 3885 huizen, het geen een factor 6,5 geeft, maar het genoemde inwonertal moet volgens Priester en Sijnke in twijfel worden getrokken. 28 ZA, Archief Rekenkamer D, inv.nr. 32381; G.P.M. Pot, Arm Leiden. Levenstandaard, bedelingen bedeelden, 1750-1854, Hilversum 1994, 191; P. Brusse, Amersfoort 1850- 1930. Economische bedrijvigheid en sociale verhoudingen, Amersfoort 1992, 142, 143; A.J. Schuurman, Historische demografie: bevolking?- en gezinsgeschiedenis, Zutphen 1991, 35; Priester, Zeeuwse landbouw, 460-463; Ronald Rommes in een manuscript over de bevolking in Amersfoort 1540-1800. Te publiceren in 2008. 29 ZA, Archief Rekenkamer D, inv.nr. 44151; S. Coronel Sr., Middelburg voorheen en thans, Middelburg 1859, 356. 30 Zie de volkstellingen op www.volkstelIingen.nl. 31 ZA, Archief Gewestelijke Besturen, inv.nr. 738. 32 G. Sophia van Holthe tot Echten, "Zeeland en Lodewijk Napoleon', Archief, medede lingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1980, 114-134, aldaar 119; Priester, Zeeuwse landbouw, 478, 479.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2006 | | pagina 71