242 JAARVERSLAGEN 2006 woordigers van de Zeeuwse Bibliotheek werd een begin gemaakt met de imple mentatie van de beheerovereenkomst tussen de de Bibliotheek en het Genootschap. Van de heer en mevrouw J. Landwehr-Vogels te Tiel werd een verzameling van ongeveer 770 zeldzame kinderboeken en 500 kinderprenten verkregen. Het groot ste deel hiervan komt uit de negentiende eeuw en is zeer representatief. Uit de achttiende eeuw is er bijvoorbeeld het oudst bekende Nederlandse hoornboek, een ABC-plankje voorzien van een handvat en oorspronkelijk beschermd door een plaatje hoorn. John Landwehr is behalve verzamelaar de schrijver van veel geraad pleegde genrebibliografie├źn van embleem- en fabelbundels, Oostindisch drukwerk en van kookboeken. Eerder schonk het echtpaar een belangrijke verzameling kin derboeken en kinderprenten aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Op 10 november 2006 werd tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Zeeuwse Bibliotheek, waar een kleine tentoonstelling van het geschonken materiaal was ingericht, aandacht besteed aan de overdracht van de schenking door het echtpaar Landwehr en vervolgens aan het in beheer geven van de boeken door het Genootschap aan de Zeeuwse Bibliotheek. Ruilverkeer De conservator G.G. Trimpe Burger-Mekking bericht als volgt: In het verslagjaar konden helaas geen adressen van nieuwe ruilpartners aan de lijst worden toegevoegd. Het wordt voor veel instellingen steeds moeilijker het ruil verkeer op peil te houden, dikwijls ten gevolge van hoge verzendkosten. Zo is het maandblad van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg vanaf 2007 alleen nog per abonnement te verkrijgen, en daar de Zeeuwse Bibliotheek geen budget voor nieuwe abonnementen heeft, zullen belangstellenden dit boeiende tijdschrift niet meer aantreffen. Elk jaar moeten enkele adressen van de lijst geschrapt wor den, omdat er, ook na herhaald aandringen, geen enkele publicatie door het Genootschap wordt ontvangen. In 2006 was dit het geval met het Koninklijk Natuurwetenschappelijk Genootschap Dodonaea in Gent. De 'ijzeren stock' die bewaard wordt in het Zeeuws Archief, is aangevuld met vijf exemplaren van alle uitgaven van het Zeeuws Genootschap tot en met 2006. In het tijdschrift Zeeland is in het verslagjaar opnieuw een selectie van de ontvangen publicaties onder de aandacht gebracht. Hoewel de samenwerking met de Zeeuwse Bibliotheek uitstekend verloopt, werden dit jaar verschillende tijdschrif ten bij het inbinden per vergissing als eigendom van de bibliotheek gestempeld. Dit soort fouten wordt altijd zo spoedig mogelijk hersteld.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2007 | | pagina 244