10 ZEEUWS HISTORISCH ONDERZOEK Noten 1 Jan Parmentier en Ruurdje Laarhoven, De avonturen van een VOC-soldaat. Het dagboek van Carolus Van der Haeghe 1699-1705, Werken uitgegeven door de Linschoten- Vereeniging XCIII, Zutphen 1993, 208 p. 2 Jan Parmentier, Het gezicht van de Oostendse handelaar. Studie van de Oostendse kooplie den, reders en ondernemers actiefin de internationale maritieme handel en visserij tijdens de 18de eeuw, Oostendse Historische Publicaties 11, Oostende 2004, 464 p.; idem, '"In de wereld is niets volmaekt"; de evolutie van de Zuid-Nederlandse visserij in relatie tot de Zeeuwse en Hollandse invoer tijdens de achttiende eeuw', in: Archief, mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 2003, Middelburg 2004, 31-62. 3 Jammer genoeg zijn de resultaten van deze uitmuntende scriptie, De gouden driehoek De Middelburgse Commercie Compagnie als 'Slavencompagnie', (nog) niet gepubliceerd. 4 Pasquino De Vuyst, De organisatie van een poolreis, einde 16de eeuwGent 2006. Katrien De Vleesschauwer, Nederlandse ontdekkingsreizigers in de Stille Zuidzee (16de-18de eeuw). Casus: de Middelburgse Commercie Compagnie naar de Zuidzee (1724-1727), Gent 2005. 5 Elise Verdegem, De Zeeuwen in Suriname, 1667-1682, Gent 2005. 6 Derek Biront, Leven aan boord van 18de-eeuwse slavenschepenGent 2004. Matthias Van Overtveldt, Zeelieden in de 18de eeuw. "De Middelburgse Commercie Compagnie": een casus, Gent 2005. Tom De Spiegelaere, Het I8de-eeuwse slavenschip. Franse en Nederlandse slavenschepen in de 2de helft van de 18de eeuw (1763-1780). Een compara- tieve studie. Gent 2007. 7 Sofie Taveniers, De invloed van de Engels-Staatse zeeoorlogen op de handel over zee van Zeeland en de rol van de kaapvaart. Een statistisch onderzoek naar handelscontacten en goe derenstromen aan de haitd van tolregisters van de havens van Middelburg, Veere en Vlissingen, Gent 2005- Tom Vlaeminck, Veelzijdige mannen in de haven. Een studie naar de equipagemeesters binnen de Zeeuwse Admiraliteit tijdens de 18de eeuw, Gent 2005. Stijn Vogels, Reconstructie van een internationaal maritiem handelsnetwerk, 1702-1747. Analyse van de maritieme handel met het gewest Zeeland tijdens het tweede Stadhouderloze Tijdperk, Gent 2006. Steven Mels, Domburg, Tholen en Zierikzee: drie 'capitaele'schepen, Gent 2007. Benoit Strubbe, Oorlogsscheepsbouw en werven in Zeeland tijdens de Engels- Staatse oorlogen (1650-1674), Gent 2007. Carl Vandenberghe, De Zeeuwse maritieme oorlogsvloot vanaf de Val van Antwerpen 1585) tot aan de start van het Twaalf arig Bestand (1609), Gent 2007. Mathias Cheyns, Zeeuwse schepen voor Azië. Het scheeps bouwbedrijfvan de kamer Zeeland van de VOC in de eerste helft van de 18de eeuw, Gent 2008. Joppe Matyn, Het rendement van de Zeeuivse kaapvaart tijdens de Spaanse Successieoorlog 1702-1713, Gent 2008. Wouter Van Belle, De haven van Vlissingen in de 17de -18de eeuw: studie van een droogdok, Gent 2008. 8 Jan Buysse, Scheepswrakken in Zeeland in de Nieuwe Tijd, Gent 2005- Pieter Goossens, De Slag bij Nieuwpoort in 1600, vanuit een Zeeuivs logistiek perspectief, Gent 2007. 9 De aanwezigen zullen zich dit geanimeerde congres herinneren als dat met "de natte voeten". 10 Zie http://vocopvarenden.nationaalarchief.nl. 11 Veerle Delahaye, Frederik Demeulenaere, Eva Kusters, Arne Van Eessen, Joke Verfaillie en Tom Vlaeminck, 'De Vlaeminck en de Zeeuw; 30.000 mensen overzee', in: Jan Parmentier (red.), Uitgevaren voor de Kamer Zeeland, Zutphen 2006, 47-87. 12 Maud Van Durme, Zuid-Nederlanders in dienst van de Verenigde Oost-Inclische Compagnie (tweede helft van de achttiende eeuw), Gent 2008.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2008 | | pagina 12