CAROLUS TUINMAN 163 Noten 1 Een paroemioloog bestudeert spreekwoorden, een fraseoloog gezegden, uitdrukkingen en idioom. 2 Ondertrouw Tuynman Acronius 23 augustus, opgetekend in huwelijksregiscer van Nederduits Gereformeerde Kerk van Maastricht. Voltrekking 23 sepcember 1648 te Wolder (Wylre). De ouders komen niet voor in de begraafboeken en lidmatenboeken van Maastricht en Wolder. P. Jansen, Carolus Tuinman (1659-1728): een onderzoek naar zijn levenwerk en betekenisdoctoraalscriptie, Utrecht ca. 1989, 7. 3 Carolus Tuinman heeft twee broers: Johan (doop: Maastricht 15 mei 1650) en Joannes (doop: Maastricht 5 augustus 1663). GA Maastricht. Doopregister Gereformeerde kerk te Maastricht deel 103/104. 4 Over Bartel Tuinman en Van Lennep is geen nadere informatie gevonden. 5 Volgens Jacobus Leydekker, in: Tuinman, Keurstoffen uit het boek van Job850. 6 Sophia Acronius/Tuinman komt niet voor in het Burgerboeck der stad Wageningen. A.C. Zeven, '"Burgerboeck der stad Wageningen" 1561-1796 in: Vereniging Veluivse geslachten Barneveld, nr. 30, 1984. 7 J.C. van Slee, De Illustere School te Deventer 1630-1878. Hare geschiedenis, hoogleeraren en studenten, met bijvoeging van het Album Studiosorum's-Gravenhage 1916, 54 en 67. 8 W.Th.M. Frijhoff, 'Een stedelijke hogeschool en haar studentenin: H.W. Blom, H.A. Krop en M.R. Wielema (red.), Deventer Denkers. Een geschiedenis van het wijsgerig onderwijs te DeventerHilversum 1993, 22. 9 In 1630 opgericht dankzij nalatenschap van Anna van Twickelo (weduwe van Marten Boedeker) en hun kinderloos gestorven zoon Balthazar Boedeker. 10 Stadsarchief (SA) Deventer, Stadsrekeningen (Cameraar), inv.nrs. 323 en 324; Geeste lijke goederen, rekeningen van de Beukerianen (Kapittel van het prioraat) inv.nrs. 339- 343; Stad Deventer, periode Republiek (rekeningen van de Bursa) inv.nr. 334. Met dank aan H. de Beer. 11 'Dewiel der dagelijks niet ommeging ofte gepleegt wiert als alle losheyt en ongebon- denheyt in vloecken, spelen, toeback rooken als anders, souden Schepenen en Raden ten meesten proufite van de stadt en de Bursa, ook hope van betere progressen in de studiën, nalatinge van voorz. fauten, soo door de dagelijxe bijeenwoninge ligtelijck door de een off andere worden aengeleert ende nagevlocht, synes denckens best doen in het dissolveren van de Bursa.' Van Slee, Illustere School, 45-46; Acta 14 febr. 1682 en Resoluties magistraat, 20 febr. 1682. 12 Vanaf 1630 worden ze ondergebracht in de woning van de familie Boedeker in de Assenstraat, tegenover de Bursensteeg: de Bursa Boedekerianavanaf 1637 in de Bursa Cusana, waar sinds 1469 jongens gehuisvest werden die het Triviale onderwijs volgden. Het is niet bekend of Tuinman in de Bursa Cusana heeft gewoond. 13 Maria Tuinman doet ook belijdenis. In het lidmatenboek wordt haar naam in relatie gebracht met een zekere Jacob Tuinman, vermoedelijk haar vader. SA Deventer, Lidmaten en attestaties: 1674-1692. 14 'myn oude Vriend, de Heer A. Moonen'. Tuinman, Beginzel van hemelwerk en Fakkel, 3R2. Moonen heeft, volgens Tuinman, zijn vaderland een ongekende dienst bewezen in het 'bedisselen [reglementeren], beschaven en polijsten' van de taal. 15 Al het werk van Moonen, voor zover aanwezig in de Athenaeumbibliotheek en het stadsarchief van Deventer, is hierop gecontroleerd. Moonen en Jac. Leydekker hadden wel contact met elkaar. Leydekker nam het op voor Moonen, toen J. Brandt ongevraagd een bijschrift plaatste van Moonen boven het portret van Brandts vader, de remon strantse G. Brandt.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2008 | | pagina 165