JAARVERSLAGEN 2007 183 Natuurhistorische voorwerpen, onderafdeling Mollusken De conservator F.A.D. van Nieulande bericht ais volgt: Dit jaar zijn 28 items aan de Zeeuwse mollusken collectie toegevoegd en gere gistreerd. Een aantal exemplaren is nieuw geregistreerd door het herdetermineren van soorten die zich onder een verkeerde naam in de collectie bevinden. De registratie van de schenking Husson is inmiddels afgerond. Er is opnieuw een overzicht gemaakt van het benodigde aantal plastic doosjes voor de natuurhistori sche verzameling. Mede door de schenking van de collectie Husson (schelpen) en de verwerving van de collectie mineralen van De Visser is een flink aantal doosjes nodig. Al vroeg in het jaar werden voorbereidingen getroffen voor de opening van het nieuwe Zeeuws Museum. Alle benodigde voorwerpen werden met zorg uitge sorteerd en voor de expositie voorbereid. De bottenvistocht van 7 juli 2007 lever de elf schelpensoorten op. De meest interessante vondsten waren enige mooie exemplaren van de grote mantelschelp Pecten grandis. Er is een onderzoek gedaan naar het voorkomen van schadelijke schimmels in de collectieonderdelen die zich bevinden in de quarantaineruimte. Een groot deel van de oude collectie is hier opgeslagen, nadat het voordien tijdelijk in een extern depot was ondergebracht. De uitkomsten bleken gunstig te zijn, slechts enkele houten voorwerpen bleken aangetast en dienen behandeld te worden. In het voor jaar 2008 zal gestart worden met het schoonmaken van deze natuurhistorische voorwerpen waarna ze een plaats kunnen krijgen in het depot. Ook de orka zal dan een schoonmaakbeurt krijgen. In het jaar 2008 is het precies 225 jaar geleden dat deze orka is opgezet. Daardoor is het waarschijnlijk het oudste opgezette exem plaar van deze walvissoort. Misschien kan er in het lopende jaar extra aandacht aan dit heugelijke feit geschonken worden. Boeken De conservator drs. W. Punt bericht als volgt: Ook in dit verslagjaar werd de kwantitatieve registratie van het oud-bezit van het Genootschap in de kluis van de Zeeuwse Bibliotheek voortgezet en zo goed als afgerond. In het conservatorenoverleg met vertegenwoordigers van de Zeeuwse Bibliotheek werd verder gewerkt aan de implementatie van de beheersovereenkomst tussen de Zeeuwse Bibliotheek en het Genootschap. Handschriften De conservatoren G.E.W. Visscher-Passmann en mr. W. Dirksen berichten als volgt: Mevrouw Visscher en mevrouw G.G. Trimpe Burger-Mekking vervolgden het digitaliseren van het oud-archief van het Genootschap in het Zeeuws Archief met de zeer op prijs gestelde begeleiding van de heer P.H. Weltevrede. Conservator W. Dirksen vervolgde zijn werkzaamheden aan de registratie van de handschriften in de Zeeuwse Bibliotheek. De in de handschriftencollectie ondergebrachte haarlok jes van de gebroeders Evertsen, Zeeuwse vlootvoogden uit de zeventiende eeuw, werden tentoongesteld in het Zeeuws Archief te Middelburg. In druk verscheen de tekst van handschrift ZB nr 6450 KZGW: 'Korte aanteekeningen gehouden door Abraham van den Broecke JZ sedert zijn vertrek uit Middelburg als Gedesigneerde

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2008 | | pagina 185