86 EQUIPAGEMEESTERS VAN DE ADMIRALITEIT dag ruimschoots vergoed. Het kan dan ook niet verbazen dat de equipagemeesters regelmatig afwezig waren.35 Vooral reizen naar leveranciers, collega-equipage meesters en de Admiraliteit in Middelburg werden dikwijls ondernomen. De functie stelde de equipagemeester in staat talrijke contacten te onderhouden. Hoewel hij voor de grote opdrachten het advies van de Raden ter Admiraliteit diende te volgen, beschikte de equipagemeester over een relatief grote vrijheid wat de kleinere orders betrof. Het voor-wat-hoort-watprincipe dient in dit licht zeker aangehaald te worden. Het plaatsen van bepaalde bestellingen bij bevriende industriëlen kan voor talrijke equipagemeesters een strategische zet zijn geweest in het opklimmen op de sociale ladder. Ook in de achttiende eeuw sprak het voor zich dat begunstiging van de juiste personen later grote voordelen kon opleveren. Verder waren de equipagemeesters benoemd voor het leven. Wanneer men door de Admiraliteit de functie toegewezen had gekregen, had men dus levenslang zekerheid. Hoewel er bij de equipagemeesters van de achttiende eeuw geen direc te ontslagen vielen, waren hun voorgangers niet steeds van onbesproken gedrag. Zo werd de Veerse equipagemeester Danckaarts van fraude beschuldigd. Hij werd door het Admiraliteitscollege veroordeeld tot een aanzienlijke boete. De sociale status van de equipagemeester Toetsing aan de klasse der regenten Enkele feiten die hiervoor reeds vermeld zijn - de grote bedragen, werkgelegen heid in de haven, hoge beloning en de mogelijkheid op te klimmen op de sociale ladder - doen vermoeden dat de hier besproken functie bijzonder gewichtig moet zijn geweest binnen de thuisstad. Door zijn bijzonder uitgebreide takenpakket had de equipagemeester immers de ideale positie om zijn gunstelingen regelmatig te bevoordelen. In het licht van de achttiende-eeuwse voor-wat-hoort-watmentaliteit een niet te onderschatten troef. Omdat het equipagemeesterambt op de lijst voor kwam van functies die onder de voornaamste politieke families van de stad - de regenten - werden verdeeld, was dit aanleiding om dit vermoeden verder te onder zoeken.36 Kort gezegd waren de regenten de vermogende burgers die de politieke macht binnen de stad stevig in handen hielden. Binnen de stad, en voor sommigen zelfs binnen het gewest, was hun macht onaantastbaar geworden. Het was het eindre sultaat van een proces van oligarchische ontwikkeling en consolidatie dat zijn oor sprong had in de late Middeleeuwen. De vorst rekende toen op kleine groepen families om zijn macht binnen de steden uit te oefenen. Deze situatie bleef onver anderd tot aan de Opstand. De regenten die trouw bleven aan de Spaanse vorst werden uit hun ambt gezet en vervangen door staatsgezinde regenten. Geld en vol doende sociale relaties werden de sleutelwoorden om toe te treden tot de regenten elite.37 Als een heer van stand moest een regent zijn rijkdom kunnen etaleren. Maar het bezit van voldoende kapitaal was niet de enige voorwaarde om tot de regenteneli te te worden gerekend. Nog belangrijker was de familiale achtergrond. Van aan zienlijke geboorte zijn was een kenmerk van de regent dat allesbehalve onderschat mag worden. Het zorgvuldig uitkiezen van een geschikte huwelijkspartner behoor-

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2008 | | pagina 88