THEATRUM ANATOMICUM 107 De catalogus levert ook bijzonder interessante gegevens omtrent de samenstelling van het contingent schenkers (tabel 2). Zo blijkt dat nog niet eens de helft van de boeken geschonken is door mensen uit een medisch-farmaceutische beroepsgroep. Een derde van de boekencollectie blijkt te zijn geschonken door leden van de ste delijke magistraat, regenten van het Gasthuis, of door predikanten. Zelfs Johannes Rapper, de koster van de Nieuwe Kerk (een man die bij de Illustre School als pedel optrad) had twee boeken gedoneerd, waaronder een exemplaar van Vondels Poëzy of Verscheide gedichten uit 1644. Ook de samenstelling van de bibliotheek blijkt verrassend. Zo was slechts ruwweg de helft van de boeken medisch-farmaceutisch van aard (tabel 3). Ongeveer een achtste van het boekenbezit had een theologisch karakter en een vergelijkbaar deel was gewijd aan natuurfilosofische of mathematische thema's. Voor de rest waren er reisbeschrijvingen, atlassen, historieschriften en zelfs zuivere literaire boeken. Bij de talen lag de nadruk op het Latijn: bijna twee derde van de boeken was in die taal gesteld (tabel 4). De bibliotheek had daarmee duidelijk een 'geleerd' karakter.109 Tabel 4. Verdeling talen Taal Aantal boeken percentage Latijn 93 64% Nederlands 45 31% Frans 6 4% Engels 2 1% 146 100% De catalogus begon uiteraard met een exemplaar van de Bijbel, welk heilig geschrift door het chirurgijnsgilde zelfwas aangeschaft. De 'magistraat der stad Middelburg' had het boek van John Ray, Historia universalisplantarum uit 1650 gedoneerd, een standaardwerk op het gebied van de taxonomie. Als boekhistorische hoogtepun ten kunnen verder worden geïdentificeerd: een incunabel uit 1490 van de werken van Galenus, het Zeekaartboek begrijpende de hele wereld van Govert Willemsz uit 1587'10 en de Atlas van Mercator en Hondius uit 1634. Onder de anatomische wer ken waren uiteraard diverse standaardwerken aanwezig. Zo schonk Cornelis van de Voorde de Opera Omnia van de Italiaanse anatoom Gabriel Falloppius, een man die van 1551 tot 1562 had gedoceerd aan het archetype van alle anatomische theaters te Padua. Van de 'moderne' natuurfilosoof René Descartes, met zijn revolutionaire opvattingen over het functioneren van het menselijk lichaam, waren de verzamelde werken geschonken door Nicolaas Coutrel (ook wel: Coutereels), 'Schout van de Stads Ambachten', een vermoedelijke nazaat van de befaamde Middelburgse reken meester Johan Coutereels (overleden circa 1640). Opmerkelijk is dat er vóór 1670 ook al een boek was geschonken, geschreven door de spraakmakende Haagse arts Johannes Fredericus Helvetius.111 Zowel zijn zoon Philippus Maximiliaan Helve- tius, als zijn kleinzoon Aarnoud Helvetius zouden later als lector de scepter zwaaien over Middelburgse anatomiekamer (respectievelijk van 1696 tot 1702 en van 1716 tot 1741).112

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2009 | | pagina 109