THEATRUM ANATOMICUM 115 Artikel 4 Bij voorkomende gevallen, die het genootschap betreffen en het belang en de achtbaarheid ervan, of van een zijner leden, zal elk collega als door zijn eed gehouden zijn naar zijn vermogen de geneeskundige stand te verdedigen tegen de aanvallen van zijn vijanden. Artikel 5 Met het oog op de achtbaarheid van de stand, maar tevens op de ons door de voorvaders geschonken rechten, die in vele steden over bijkans de ganse wereld worden gehandhaafd, en door de overheid in onze diploma's zijn verleend; zal elk geneesheer, naar verkiezing, als er van de kant van de zieke geen bezwaren bestaan, of zijn eigene geneesmiddelen mogen leveren, ofwel zijn middelen laten klaar maken in de apothekers winkels. Artikel 6 Opdat de collega's in de praktijk geen nadeel mochten ondervinden, wanneer namelijk iemand zijne rekening lager stelt dan de gewoonte meebrengt, te weten voor een consult drie gulden; voor een concursusf?) één gulden; voor een eenvoudige visite 10 stuivers; voor een nachtvisite na tien uren twee gulden, en na elf uur een rijksdaalder tot 's morgens vier uur, is er bepaald dat één en hetzelfde salaris zal gerekend worden, op [een] boete van zes gulden. Artikel 7 Geen geneesheer zal invallen in de lopende praktijk van een collega, tengevolge van een luim van een zieke, of door enig ander voorwendsel geroepen zijnde, tenzij hij tezamen komt met de gewone geneesheer, of [dat] de zieke de medicus heeft betaald, op boete van drie gulden, en voor de tweede maal vijf [gulden] Artikel 8 Bij het heersen van ongewone, kwaadaardige of moeilijke ziekten zal elke collega, onder auto riteit van de praeses, het genootschap vrij en vrank bijeen roepen om kennis te nemen van de zware en ongewone gevallen. Het gevoelen zal vrij wezen, maar elk collega zal tegenwoordig moeten zijn op boete van drie gulden. Artikel 9 Opdat er mettertijd uit, ons genootschap enig voordeel voortspruit, of voor de zieken, of voor de practizijns, stelt op alle algemene vergaderingen van het genootschap de assessor, of een afo risme van Hippocrates voor, of een geval uit de prakrijk, of een medisch-fysische kwestie, om op de volgende vergadering te behandelen, en dan zal ieder collega vrij en met alle securiteit in het genootschap daarover zijn gevoelen kunnen zeggen. Artikel 10 De dignitarissen van het genootschap zullen zijn een praeses, assessor en scriba, voor twee maanden te benoemen, op welke de anderen volgens [de] orde volgen, en de Praeses van de volgende vergadering zal door een gewoon bediende alle collega's de dag der bijeenkomst doen weten op dinsdag vóór het ontbijt. Artikel 11 Het genootschap komt bijeen om de twee maanden, de eerste woensdag van oktober, decem ber, februari, enz., en wel van 5 uur tot 7 [uur], en zo iemand buiten ziekte of absentie buiten

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2009 | | pagina 117