116 THEATRUM ANATOMICUM het eiland afwezig is, wordt hij beboet met drie gulden; maar die na vijf uur komt met één gulden, na half zes met een daalder, na zes uur met twee gulden en die voor zeven zonder verlof van de praeses, weggaat, wordt beboet als geheel afwezig. Artikel 12 Al wat in het genootschap zal besproken worden, of voorgesteld, of besloten, dat zal ieder, als onder eede, moeten geheim houden; die anders handelt, betaalt de eerste keer zes gulden, de tweede tien en de derde keer zal hij, als weerspannig aan de wetten, worden uitgesloten uit onze bijeenkomsten en beraadslagingen. Artikel 13 Evenzo wordt degene geweerd, die na lid te zijn geweest, zonder wettige of om slechte redenen het gezelschap verlaat, tot dat hij satisfactie gegeven heeft. Zo enig collega met zo iemand con sulteert of samenkomt verbeurt hij de eerste maal 10 gulden, de tweede maal 20, de derde maal zullen de collega's over hem moeten uitspraak doen. Artikel 14 Om ons genootschap te vrijwaren voor smaad en laster, is er bepaald deze wetten noch direct noch indirect openbaar te maken, en nog veel minder aan iemand, zonder uitzondering, er kopie van te geven op boete van 25 gulden. Artikel 15 Zo er moeilijkheden ontstaan buiten de bepaalden tijd van samenkomst, zullen deze eerst door de drie dignitarissen worden beslist; indien iemand in hun uitspraak niet berust, betaalt hij één gulden, maar liet zal hem dan vrijstaan zijne bezwaren op de eerstvolgende vergadering ter tafel te brengen. Artikel 16 Onzekerheden in de wet of andere verschillen worden beslist door meerderheid van stemmen, alsmede alle voorstellen en dergelijke. Artikel 17 Opdat het gezelschap iemand heeft om de collega's bijeen te roepen, is bepaald dat, om die uitgaven te vinden en te betalen, er een intreegeld zal betaald worden van 20 gulden. Artikel 18 Ieder aanwezige zal zijn rangorde en plaats behouden in de bijeenkomst van dit gezelschap volgens onderstaande naamtekening. Wij ondergetekenden betuigen deze wetten en statuten behoorlijk te zullen in acht nemen onder bovenstaande voorwaarden. [Volgen elf namen en later nog twaalf, zie bijlage 2]

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2009 | | pagina 118