118 THEATRUM ANATOM1CUM 1657. Meerderjarigheidsverklaring 20 maart 1660. Huwde circa 1663 met Martha Bolle (overl. 1700), waaruit een dochter en een zoon. Lid en medeoprichter collegium 1668. Kiezer 1680. Woonde bij overlijden in de Wagenaarstraat. Bijzonderheden: Studeerde in Utrecht samen met Johannes Lippens (nr. 6) en Willem Cooman (circa 1633-1667). Laatstgenoemde zou in 1659 met een zuster (Anna Baute) in het huwelijk treden. Na zijn voortgezette studie in Groningen (promotie 1654) zou Cooman in 1660 stads- arts van Middelburg worden. Een tweede zuster (Clara Baute) huwde in 1655 de kort daarna verongelukte Middelburgse arts Lodewijk Ondermerk (promotie Utrecht 1652). Een derde zuster (Maria Baute) was gehuwd met de Middelburgse apotheker Omar van Visvliet 1640- 1711). Francis Baute was in 1670 samen met zijn collega Johannes Monjé (nr. 8) betrokken bij een twist rond de predikant Johannes Thielenus. Vader David Baute heeft een autobiografie nagelaten, waarin meer details over de familie.165 5. Galenus Trezel (Middelburg, 1639 - Middelburg, 1689) Zoon van onbekend. Leerling Latijnse School Middelburg 1654. Student te Leiden 1659. Pro motie 1661 op het proefschrift De Epilepsia. Diaken 1666. Lid en medeoprichter collegium 1668. Gasthuisdokter 1671. Schepen van de stadsambachten 1671. Schepen 1672. Ouderling 1675 en 1681. Bewindhebber VOC 1686. Begraven in de Waalse Kerk. Woonde 1675 in de Molstraat. Bijzonderheden: Proefschrift opgedragen aan: Martin Russe JUD [vroegere medeleerling op de Latijnse School], 1638. Had gelijknamige zoon die rond 1700 ook arts te Middelburg was. Bezat volgens Nagtglas als bijnaam 'De Baviaan'. Maakte Latijns lofdicht in Van de Voordes Lichtende fakkel der cheirurgia (Middelburg 1664). Ontving in 1669 Louis de Bils, samen met Van de Voorde, in de Middelburgse anatomiekamer. 6. Johannes Lippens [Lippins] (Sluis, vóór 1636 - Middelburg, 1682) Zoon van David Lippens uit Sluis (overl. 1639), predikant te Middelburg sedert 1636 en Suzanna Moens (gehuwd 1629). Zijn moeder - een zuster van de Middelburgse arts en WIC- bewindhebber Francois Moens (overl. 1662) - hertrouwde met stadsdokter Johannes Wilhelmi (overl. 1661). Leerling Latijnse School Middelburg 1645. Student te Utrecht 1652. Disputatie 1655: De lue venerea. Promotie 1657 (bij H. Regius). Kiezer 1672. Ouderling 1671, 1675 en 1679. Gasthuisdokter 1679. Lid en medeoprichter collegium 1668. Woonde bij overlijden in de Lombardstraat. Bijzonderheden: Procedeerde in 1673 tegen zijn zwager, de arts Ferdinand Gruiwardt, in een lang slepende erfeniskwestie van de boedel van wijlen de stadsdokter Johannes Wilhelmi (overl. 1661). 7. Johan Biscop (Vlissingen, 1639 - Middelburg, 1680) Zoon van Isaac Biscop, predikant in de Middelburgse polder en Catelijne Pottey. Student te Leiden 1659. Promotie 1662 op het proefschrift De motu cordis et palpitatione ejus. Vestigde zich in april 1663 te Vlissingen. Was in 1666 patiënt van het Middelburgse Gasthuis. Lid en medeoprichter collegium 1668. Stadsdokter van Middelburg van 1669 totl673. Examinator chirurgijns WTC. Diaken 1669. Vaandrager burgerwacht 1671. Ouderling 1673. Begraven Waalse Kerk 23 december 1680. Woonde bij overlijden aan 'de Kaai'. Bijzonderheden: Proefschrift opgedragen aan: Isaac Biscop, vader en predikant in de Mid delburgse polder; Enoch Biscop, broer en theologisch kandidaat; ds. Enoch Pottey, oom en

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2009 | | pagina 120