THEATRUM ANATOMICUM 129 der Wetenschappen, www.zeeuwsgenootschap.nl, 2006. Een fundgrube voor gegevens over tal van Middelburgse families in de zeventiende eeuw blijft M. van der Bijl, Idee en Interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715Groningen 1981. Ten slotte zijn diverse biografische gegevens ontleend aan de website 'Zeeuwen Gezocht', gefaciliteerd door het Zeeuws Archief te Middelburg. 16 Fokker, 'Losse bladen', 353; Schoute, Schets21; Slenders, Theatrum anatomicum. 17 Slenders, Theatrum anatomicum-, Kool-Blokland, De zorg gewogen. 18 De Man, 'Een onbeschreven penning'; Kool-Blokland, De zorg gewogen, 97. 19 W. Frijhofif, 'Zeelands universiteit: hoe vaak het mislukte en waarom', in: Archief, mede delingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1986) 7-41, i.h.b. 10. Congresbundel ook verschenen als losse uitgave: H.J. Zuidervaart (red.), Worste lende Wetenschap. Aspecten van wetenschapsbeoefening in Zeeland van de zestiende tot in de negentiende eeuw, Middelburg 1986. Zie ook: H.J. Zuidervaart, 'Van Calvinistische orateurstoel tot Katholieke tabernakel. De wonderlijke lotgevallen van een katheder van de Middelburgse 'Illustre School' uit 1650', Studium. Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis 1 (2008) 62-69. 20 A.A. Fokker, Onderzoek naar den aard van de epidemische en contagieuse ziekten die vroeger in Zeelandgeheerscht hebben, Middelburg 1860; Fokker en De Man, Levensberichten, 69. 21 Voor De Bils, zie: A.A. Fokker, 'Louis de Bils en zijn tijd', Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 1 -II (1865) 167-220, en J.R. Jansma, Louis de Bils en de anatomie van zijn tijd, Hoogeveen 1919. Mogelijk is Louis de Bils (1624-1669) geïnstrueerd in het prepa reren door zijn oom, Joos de Bils, die arts in Gent was. Dit was vermoedelijk dezelfde als Jodocus de Bils uit Gent, welke in 1607 samen met zijn vermoedelijk broer Lodovicus de Bils aan de universiteit van Genève werd ingeschreven. Zie cd-rom Nederlandse alba studiosorum. 22 De vier medische studenten uit Sluis waren achtereenvolgens: (1) Abraham Parent (overl. circa 1660?), ingeschreven te Utrecht in 1650. Disputeerde een jaar later bij H. Regius op een Disputatio physiologica de generatione animalium (Utrecht, 1651). Medi sche promotie te Padua 1653, op dezelfde dag als (2) Laurens (of Laurentius) Jordaen (geb. 1634), die zich omstreeks 1656 als arts te Rotterdam vestigde; (3) Gillis (Aegi- dius) Tayspel (circa 1633-1683), ingeschreven aan het Middelburgs gymnasium 1650, ingeschreven als student te Utrecht in 1651. Promotie 1655 bij H. Regius. Vestigde zich daarna als arts te Vlissingen en later weer in Sluis. Publiceerde de dichtbundel Hey- lige minnestuipen (Js-Gravenhage 1665). Huwde in 1666 Jacomina Ellieul, was in 1671 doopgetuige te Schoondijke en werd in 1683 te Sluis begraven. Zijn bibliotheek werd dat zelfde jaar te Middelburg geveild. (4) Franciscus de Raedt uit Sluis (geb. 1624) had aanvankelijk in Leiden theologie en filosofie gestudeerd (inschrijving 1644), maar was in 1656 te Utrecht bij IJsbrand van Diemerbroeck in de medicijnen gepromoveerd op een Disputatio medica inauguralis, dephtisi. In 1658 deed hij te Sluis belijdenis. 23 A. Parent en L. Jordaan, Anatomisch vertoon van hetghehoor, by joncker Louys de Bils aen ons onderschreven gedaen, ende in dese by-gaendeplaetjens den liefhebbersghemeyn ghemaeckt, Brugge 1655. 24 Cook, Matters, 271-277. Zie over de rol van De Bils ook: M.J. van Lieburg, 'Nico- laas Zas (1610-1662). Een biografische bijdrage tot de geschiedenis van de chylus- en lymfetheorie', in: A.H.M. Kerkhoff e.a. (red.), De Novis Inventis. Essays in the history of medicine in honour of Daniel de Moulin on the occasion of his 65th birthday, Amsterdam 1984, 231-257. 25 F. de Raet, Anatomische beschrijvinge van een wanschepsel geboren op de Elderschans buyten Aerdenburg, ontleet, door jonck-hr. Louis de Bils briefi-gewysegesondet-i door d'heer doc tor F. de Raet aen A. Parent, Middelburg 1659. 26 Fokker, 'Losse bladen', 342, 354. De kosten van dit nieuw skelet bedroegen 28 gulden. 27 'Betaelt aen schipper Jan Boudewins varende op Rotterdam om te geven aan Gisbrecht

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2009 | | pagina 131