150 ZELFPORTRET In de Zelandia Illustrata bevindt zich een tekening waarop de geschiedenis die in het rederijkerstoneelstuk dat Poldermans wilde uitgeven in beeld wordt gebracht. De tekening is volgens signatuur vervaardigd door ene P. Vervloet over wie ik niets heb kunnen vinden; zij dateert volgens de beschrijving uit de achttiende eeuw. Het Zeeuws Genootschap bezat de tekening reeds in 1879, maar noch Poldermans, noch Meertens, noch de toenmalige conservator en redacteur van het Arcbiefltgden kennelijk een relatie met de door Poldermans in het Archief tt publiceren tekst. Dat is des te merkwaardiger omdat toen al over de afgebeelde geschiedenis in de catalogus van M.F. Lantsheer en F. Nagtglas, Zelandia Illu stratadl. I, Middelburg 1879 op pagina 69-70 verwezen werd naar enkele oude re publicaties. Zo schreef ds. H.C.M. van Overzee al in 1850 over de persoon die mogelijk model had gestaan voor de ter dood veroordeelde Zeeuwse rentmeester in Nehalennia2 (1850) pagina 312-317. Korte tijd later werd in De Navorscber deel III (1853) op pagina 98 een vraag hierover gepubliceerd waarin gesuggereerd werd dat de rentmeester Bewestenschelde Adolph Hardinck de boosdoener zou zijn. Van Overzee beantwoordde die vraag in De Navorscber deel IV (1854) op pagina 82 door erop te wijzen dat er in dat geval een dateringsprobleem zou zijn. Het is niet duidelijk of Poldermans en Meertens deze informatie kenden of dat zij deze niet de moeite waard vonden om ze te noemen. Poldermans ging in een naschrift bij zijn uitgave in Archief 1930 op pagina 115-118 summier in op enkele bronnen waaruit een ware geschiedenis zou kunnen blijken.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2009 | | pagina 152