ZELFPORTRET 155 ren bij 't begraven. (Getrouwde dragers voor een gehuwde en ongetrouwde voor iemand die ongehuwd is.). Nu ik daar over praat, het volgende. Bij 't kerkhofhek staat de 'burrie' gereed. De dragers vatten die aan en de 'dienaar' gaat voorop. Na een eindje gedragen te heb ben, draait die zich om en neemt de hoed af. De dragers zetten hun last neer en ontblooten 't hoofd, verwisselen van plaats en nemen weer de hoed (of pet) af, voor ze de baar weer opnemen. Dan ontbloot ook de voorganger 't hoofd en voort gaat het weer een eind ('t kerkhof is hier lang) Als iemand 'n nieuw huis bouwt, mennen de boeren gratis de steenen.25 2. Mag 'n kraamvrouw niet uitgaan voor 't kind gedoopt is? Dit geldt vooral nog bij ouwerwetschen. 'k Hoorde van zoo een, die tegen een ander zei: "k Begriepe nie, oe da je 't durft, op reize gae mie 'n kind, dat nog nie 'edoopt is'. 3. Fluiten van 'n meisje of vrouw geldt als minder netjes. Vandaar 't gezegde: 'Oen- ders die kraaie en meiden die fluite, die deuge nie.' 4. 't Heulen. Hebt U de N. Rotterd. van gisteravond gelezen?26 Daar schrijft 'men' uit Zeeland er over. Is heelemaal van de baan.27 (Zie Cats\ Een oudt voerman hoort geerne het klappen v/d zweep. In mijn uitgave: Van Vloten, geïllustreerd J.J. Tijl, deel I, blz. 929.).28 Kent U 't gebruik om bij 't veulenen van een paard, het lamsvlies in 'n boom te hangen? Dan loopt 't paerd laeter mooi mie z'n kop nae boven. Nog iets: op 't kelderluik, of liever vlak daar boven op 'n hoeve in de Kraaiert staan twee handen geschilderd: 'om de duvel te weren'.29 Nu zit ik weer met wat anders in m'n hoofd. Op Erremue moeten onder de visch- bevolking nog ouwe liedjes leven. Daar zou ik wel eens wat van willen hooren, maar.de Erremuenaers zijn zoo gesloten als potten, 'k Zal er zelf eens heen moe ten. Kent U bijgaand koenkelpot-liedje? 'k Vind het niet zoo mooi als Klein Zieltje.30 'k Zou graag al gauw eens 'n schietconcours meemaken van de handboogschutters, 'k Heb 'n artikel daarover half af met penteekeningetjes. Uw artikel in de Rotterdammer [over] Petrarca lazen we.31 De opmerking van Dr.v Deventer vond ik vrijwel gezocht. Staat er wel een beetje naast. Wilt U prof. de Voois m'n groeten over brengen. Meent U, dat ik hem 'n genoegen zou doen, als ik hem 'n tekstboekje zond? Dan doe ik het. Mijn Vrouw laat U wèl hartelijk groeten. Ik doe het ook en ben gaarne Uw dw Poldermans 's Gravenpolder [22 November 1926] Zeer geachte Heer! Vrijdagavond trad ik met een paar mijner Zeeuwsche Schetsen op te Cortgene en bij m'n thuiskomst vond ik Uw brief. Met groot genoegen nam ik kennis van den inhoud.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2009 | | pagina 157