Lijst van afkortingen Noten 184 ZELFPORTRET Fr.: Frans i.v.: in voce Lat.: Latijn Mnl. Wbd.\ Middelnederlandsch Woordenboek, bewerkt door E. Verwijs en J. Verdam [et al.], 11 dln., 's Gravenhage 1885-1941 STCN: Short Title Catalogue Netherlands vs.: vers WNT: Woordenboek der Nederlandsche Taal, bewerkt door M. de Vries, L.A. te Winkel[et al.], 29 dln. met supplementen, 's Gravenhage 1882-1998 WF: F. Debrabandere, Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk, Amster dam 2003 WZD: H.C.M. Ghijsen (red.), Woordenboek der Zeeuwsche Dialecten, 4e dr., Den Haag 1974 ZA: Zeeuws Archief ZB: Zeeuwse Bibliotheek ZEW: F. Debrabandere, Zeeuws etymologisch woordenboek: de herkomst van de Zeeuwse woorden, Amsterdam 2007 ZVD: Zeeuwsche Vereeniging voor Dialect-onderzoek 1 Arnoldus Lijsen (1855-Den Haag ca 1932) musicus, jarenlang muziekleraar aan de Rijkskweekschool, trad op als vioolsolist door heel de provincie. Lijsen was een zeer productief componist van cantates, gelegenheidswerk en kinderliederen. De dochter van Lijsen huwde J.H. Deibei (tot 1929) hoofdredacteur van de Middelburgsche Courant. Over Lijsen (of: Lysen) nog verschillende disparate details zowel biografisch als wat zijn activiteiten betreft in: P. Scherft, Een speurtocht door Zeeuws muziekleven, Middelburg 1984 (zie register). Jacob Vreeken (Aalsmeer, 1870-1931), schipperszoon, onderwijzer in Leerdam en Mijdrecht, daarna hoofdonderwijzer in Biggekerke (1896), in 1906 hoofd van een school in Middelburg, schreef onder andere liederen, na zijn dood verzameld in zijn Zeeuwsche Zangen, Middelburg 1932, met een biografische schets van zijn leven van de hand van S.S. Smeding, de opvolger van Deibei als hoofdredacteur bij de Mid delburgsche Courant. Over het aandeel van Vreeken in het Zeeuws-Vlaamse strijdlied en de samenwerking met Pattist is niets bekend. Zeer waarschijnlijk leverde Vreeken (ten minste) de refreinregels 'Van d'Ee tot Hontenisse, Van Hulst tot aan Cadzand, Dat is ons eigen landje, maar deel van Nederland'. Deze komen namelijk vrijwel letterlijk voor in andere liedjes van hem. 2 Jan Morks (Dordrecht, 6 oktober 1865-Middelburg, 7 februari 1926), musicus, dirigent en componist, studeerde aan de Muziekschool van Toonkunst in Rotterdam. In 1889 werd hij muziekleraar en organist in Dordrecht. In 1891 werd Morks dirigent van het schutterskorps van Middelburg. Toen in 1907 de schutterij werd opgeheven, bleef het populaire muziekkorps voortbestaan dankzij de oprichting van de vereniging 'Het Mid- delburgsch Muziekkorps'. Jan Morks bleef directeur van het korps, waarmee hij in bin nen- en buitenland naam maakte. Morks was ook stadsbeiaardier. Morks zette nog meer liedjes van Poldermans op muziek die verschillende herdrukken zagen: Mooi Zeeland: zes Zeeuwsche liederen in volkstoon. Middelburg, ca 1900-1914. 3 Voor de schets van Poldermans is dankbaar gebruik gemaakt van het artikel van Gerard Lepoeter, 'Daniël Adrianus Poldermans (1877-1939)', De Spuije 75 (2008) 41-57.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2009 | | pagina 186