JAARVERSLAGEN 2008 205 Ronde Tafel Conferente: Na een lange tussenperiode vond op 25 april de eersre van een nieuwe cyclus RTC's plaats. Bestuurslid Ivo van Loo gaf een toelichting op zijn promotieonderzoek, waarna een panel van vier deskundigen hem en de ove rige geïnteresseerde bezoekers voorzag van een aantal suggesties en kritisch-opbou- wende aanbevelingen. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de werkgroep in samenwerking met de Roosevelt Academy Middelburg. Lopend Onderzoek: In een overleg van deze commissie, waarin de WCH partici peert, werd de Leemtenlijst betreffende het historisch onderzoek in Zeeland geac tualiseerd. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen: Meerdere bestuursleden waren aanwezig bij de diverse bijeenkomsten van het genootschap. Het reglement van de gefuseerde werkgroep werd goedgekeurd. Een voorstel tot verbetering van de relatie tussen genootschap en werkgroepen werd aangenomen. In dit kader werd mevr. mr. A.J.G. van Valkenburg, secretaris van het genootschap, benoemd tot contact-persoon. Ter kennismaking was zij aanwezig op één van de bestuursverga deringen. Nehalennia: Dit tijdschrift is een co-productie van WCH en ZVD. Dit jaar ver schenen weer vier afleveringen. Het najaarsnummer (161) kwam uit als thema nummer 'Letteren in Zeeland', gewijd aan de viering van de 250ste geboortedag van de Vlissingse dichter en patriot Jacobus Bellamy. Hij was het onderwerp van de op 16 november 2007, in samenwerking met het Gemeente Archief Vlissingen, georganiseerde 21ste Historische Studiedag 'Proeven voor het verstand, den smaak en het hart'. Het decembernummer stond in het teken van een symposium over vliedbergen. Op 3 september vond het jaarlijkse overleg met de ZDV plaats. Toekomst WCH: Gezien de teruglopende belangstelling voor de lezingen heeft het bestuur zich beraden over de voortzetting hiervan. Besloten werd een nieuwe opzet te kiezen waarbij de onderwerpen meer binnen het kader vallen van bestaande acti viteiten. De werkgroep ontving een uitnodiging te participeren in de herdenking van de 150ste geboortedag van EM. Wibaut die in 2009 in Vlissingen gehouden zal worden. Ook ontving de werkgroep het verzoek assistentie te verlenen bij het onderzoek naar de geschiedschrijving van Zeeland. In 2009 zal, mede namens de WCH, een cursus Oud Vaderlands Recht worden georganiseerd. De werkgroep diende bij de provincie een verzoek in om in aanmerking te komen voor een sub sidie binnen het Kunstenplan 2009-2012. Eind december ontving de werkgroep hierop een positief bericht. Activiteitencommissie Begin 2008 werd als laatste van het seizoen 2007/2008 een serie Genootschapcol leges gewijd aan de Zeeuwse Wetenschap. Het college van prof. dr. J. Stal over 'De onzichtbare meerderheid' werd gevolgd door 'Zeeland een provincie waar muziek inzit' verzorgd door prof. dr. A.A. Clement. Met de colleges 'Plantenver edeling: basis van het land en tuinbouw of omstreden technologie?' door drs. C. Noome en 'Historiografie van Zeeland' door drs. A.C. Meijer werd deze cluster afgesloten. In het najaar werden de eerste twee colleges van het nieuwe seizoen door dr. E. Min gegeven. Voor een goed gevulde aula werden achtereenvolgens 'Kernfusie, ener giebron van het heelal' en 'Kernfusie, een zon op aarde' helder en onderhoudend

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2009 | | pagina 207