JAARVERSLAGEN 2008 211 Andere aanwinsten zijn: plattegrond in kleur van Veere met titel Het stedeke Veere zoals het is in het jaar 1938, steendruk naar tekening van en met de hand ingekleurd door Ina Rahusen; een aquarel van zeekraalpluksters in de Oosterschelde vervaar digd omstreeks 1930 door J. Ie Blanc; een ets, gezicht op Sint Maartensdijk door Walter Vaes, circa 1938; 1 tekening, wapen van Wolphaartsdijk met Nederlandse en Oranje vlag ter gelegenheid van de bevrijding op 30 oktober 1944; 16 foto's van het bezoek van koningin Wilhelmina, prins Hendrik en prinses Juliana op 6 augustus 1924 aan Middelburg ter gelegenheid van 450 jaar bevrijding van Mid delburg van de Spanjaarden; 1 foto gezicht op de Christelijk Gereformeerde kerk te Kerkwerve, circa 1980; 1 mapje Souvenir aan Middelburg, 10 gezichten in Mid delburg, circa 1905. Kunst, kunstnijverheid en historische voorwerpen De conservator, mevrouw drs. C.E. Heyning, bericht als volgt: In het verslagjaar werd verder gewerkt aan het vervaardigen van een digitaal bestand van alle in de loop der eeuwen aan het Genootschap geschonken zaken, alsmede aan de inventarisatie van de collectie. Met name de objecten in het laatste oude depot van het Zeeuws Museum op de Statenzolder werden aan een nadere inspectie onderworpen. De objecten werden overgebracht naar een andere lokatie en zul len een voor een schoongemaakt worden, waarna voor een aantal grotere objecten zoals de passementsweeftoestellen van de firma Dormaar naar een passende locatie gezocht zal worden. Aan de ontsluiting van de collectie leverde een projectgroep van de Werkgroep Kunstgeschiedenis bestaande uit de heren J. de la Hayze en J.P. Gillissen wederom een belangrijke bijdrage. De heer D.H. de Kup moest zich om gezondheidsredenen helaas terugtrekken. Hij heeft vele jaren meegewerkt aan onderzoek ten behoeve van de genootschapscollectie. Aan verschillende instellingen en personen werden inlichtingen over de collectie verstrekt. Veel tijd werd besteed aan onderzoek ten behoeve van aankopen, die tijdens het verslagjaar nog niet gere aliseerd konden worden. Natuurhistorische voorwerpen, onderafdeling Mollusken De conservator F.A.D. van Nieulande bericht als volgt: Dit jaar zijn weer een aantal items aan de Zeeuwse mollusken collectie toegevoegd en geregistreerd, waaronder een kleine maar mooie en wetenschappelijk interes sante schenking van mevrouw B. Poelman uit Driewegen, Zuid-Beveland. Bij zonder daarin is een exemplaar van de Gastropode Ficus conditus subintermedius (d'Orbigny, 1852), waarvan er nog een bekend is in een particuliere Zeeuwse col lectie en zich een exemplaar bevindt in het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden. Een waardevolle aanwinst voor de collectie. Van het project Diepe Boringen zijn de door Ko de Vos gesorteerde en gedeter mineerde fossielen al opgenomen in het depot. Zij kunnen worden geregistreerd. De door Alice Krull-Kalkman bewerkte zandfracties zullen in een later stadium worden toegevoegd. Beiden geven een wetenschappelijk verantwoord inzicht van de bodem onder Zeeuws-Vlaanderen. Een aantal schelpensoorten zijn nieuw geregistreerd vanwege het herdetermine- ren van soorten die zich onder een verkeerde naam in de collectie bevonden. De benodigde plastic doosjes voor de Natuurhistorische verzameling zijn inmiddels

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2009 | | pagina 213