JAARVERSLAGEN 2008 213 het Vroeg-Plioceen voorkomt, is deze combinatie aanleiding om de stratigrafische herkomst van de betreffende oester met redelijke zekerheid op die tijd te stellen. Het is daarmee een heel verre voorouder van onze verse Zeeuwse oester. De levende fauna laat zich evenmin onbetuigd, met enkele grote tongen, een vijftal knorhanen en een wolhandkrab. Van de minder mobiele vertegenwoordigers zijn de vele spon zen en anemonen te bewonderen. Misschien laten die beesten zien dat de Wester- schelde weer wat gezonder wordt? Finale: Na al die fraaie vangsten kunnen we van een geslaagde excursie spreken, die op gepaste wijze wordt afgerond met mossels en wijn. Dit jaar is er gestart met determinatie van zandstenen en fosforieten van het strand van Cadzand tot Nieuwvliet en van de bottenvistocht bij Terneuzen welke zich bevinden in de collectie van het genootschap. Het betreft materiaal afkomstig uit de verzamelingen C. Brakman (1935-1945), F. v. Nieulande (1975-2008) en M. Bosselaers (1995-2008). Hierin zijn vele fossielen gevonden van glassponzen uit het Eoceen in zandstenen van Cadzand en calcitische sponzen mogelijk Mioceen - Plioceen voornamelijk als fosforiet zandstenen (hiervan zijn inmiddels opnamen met de elektronenmicroscoop gemaakt in Brussel, dank zij de inzet van Mark Bos selaers). Het gaat hier in beide gevallen om nog onbeschreven nieuwe soorten. Over de fosforiet sponzen zal binnenkort worden gepubliceerd. Verder krabben (Coeloma cf. balthica en Harpactocarcinus sp.) en schelpen (afdrukken en kernen van voornamelijk Oligocene en Miocene soorten). Natuurhistorische voorwerpen, onderafdeling vertebraten De conservator M. Bosselaers bericht als volgt: In de loop van 2008 werd verder gewerkt aan het registreren van de collectie fos siele zeezoogdieren. Hier dient nog steeds een historische achterstand te worden weggewerkt. De landzoogdieren zijn piekfijn tot in de kleinste details geëtiket teerd en geordend in het depot opgeborgen, al is er nog geen digitale inventa ris van opgemaakt. De zeezoogdieren werden in het verleden wat stiefmoederlijk behandeld. Daardoor is een deel, vooral de vondsten van de bottenvistochten uit de jaren '90, nog niet genummerd en geregistreerd. Momenteel zijn er al 1344 zeezoogdieren geregistreerd (met nieuwe NHG-nummers) in een digitale lijst (in Excel). De meeste hebben tevens (uiteraard met behoud van het oude) een nieuw met Oost-Indische inkt op dikke 'documentenkalk' geschreven etiket gekregen, dat volgens mijn persoonlijke testen zeer tijds- en erosiebestendig is. Giften: gift van drie doosjes met botfragmenten, schenking van Bram Goetheer. Verzameld op de storthopen van Van der Endt-Louwerse, kalkbranderij te Yerseke, 2005-2006-2007, onder andere vier processi posteriori van periotica van mysticeti (aff. Amphi/Mesocetus-groep), twee ventrale fragmenten van squamosi (idem), veel dolfijnwervels, etc. Gift van Bram Goetheer van vijf botfragmenten verzameld aan de Kaloot (Borsele) in 2006 en zes botfragmenten van de storthopen van Van den Endt-Louwerse te Yerseke (andere dan hierboven vermeld natuurlijk): onder andere een perioticum van een Cetotheriidae, drie processi posteriori van perio tica van Cetotheriidae (waaronder één van een aff. Diorocetus, zeldzaam!), twee wervelfragmenten van kleine dolfijnen en vijf niet geïdentificeerde botfragmenten. Alles verzameld (en geschonken) in 2006, maar nu pas herontdekt. Deze stukken zijn momenteel nog niet geregistreerd. Overdracht en gift van(uit) het SCEZ: een

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2009 | | pagina 215