44 WIBAUT EN ZEELAND Wibauts in Wordend Huwelijk voor meer mogelijkheden voor vrouwen om over de inrichting van hun eigen leven te beschikken. Zo moesten vrouwen kunnen kie zen voor werk of moederschap. Overigens was in hun persoonlijk leven nauwelijks sprake van de door hen zo bezongen gelijkheid van man en vrouw in het huwelijk. De opvoeding van de kinderen kwam vrijwel uitsluitend op Mathilde neer, omdat Floor voor zaken vaak en soms langdurig op reis was. Ook de huwelijkstrouw van Wibaut bleef niet onbesproken. Het is bekend dat hij in Amsterdam meerdere liefdesaffaires naast zijn huwelijk had. Draagvlak voor vernieuwing Afrondend kunnen we concluderen dat Floor en Mathilde Wibaut een belangrijke rol hebben gespeeld in het politieke en maatschappelijke vernieuwingsproces dat rond 1900 in Middelburg plaats had. Vanuit sociaal vooruitstrevende liberale kring ontwikkelden zij zich tot sociaaldemocraten. Zij gaven mede vorm aan de Middel burgse afdeling van de SDAP. Voorts namen zij het initiatief tot tal van activiteiten en verenigingen voor verbetering van het bestaan van de arbeidersbevolking. Op zakelijk gebied floreerde mede dankzij Wibaut de Middelburgse houthandel in een verder goeddeels kwijnende stedelijke economie, die de aansluiting bij moderne ontwikkelingen miste.14 In de zes jaar die zij vanaf hun lidmaatschap van de SDAP in 1898 tot hun vertrek naar Amsterdam in 1904 in Middelburg actief waren, heb ben de Wibauts de kiem gelegd voor sociale en politieke vernieuwingen, die even wel ook na die tijd overstemd zouden blijven door de getalsmatig overheersende conservatieve liberalen en antirevolutionairen. Wibaut was goed ingebed in nationale en internationale netwerken. Daardoor had hij een inbreng in de gemeenschap die de lokale structuren ver overschreed. Hij functioneerde in zijn rol van houthandelaar als intermediair tussen Middelburg, Amsterdam en de rest van de wereld. Hij leerde vreemde talen om goed te kun nen communiceren met de buitenlandse handelaren waarmee de firma zaken deed. Hij maakte veel reizen naar Rusland, tal van Europese landen en een aantal malen ook naar Amerika. Op die reizen maakte hij kennis met andere mensen en andere culturen en zag hij van dichtbij hoe andere economische en politieke systemen functioneerden. De Middelburgse houthandel bracht hem dus niet alleen rijkdom maar verbreedde ook zijn horizon. Hij stond in goed contact met de internatio nale socialistische beweging. Vertegenwoordigers daarvan ontmoette hij tijdens zijn zakenreizen. Ook was hij cultureel onderlegd. Hij mengde zich in progressieve cul turele kringen. Huize Wibaut in Middelburg was het logeeradres van onder andere Multatuli en Henriëtte Roland Holst. Samen met zijn compagnon Ghijsen was Wibaut aanwezig op de crematie van Multatuli in het Duitse Gotha. Zij waren de enigen die Multatuli's echtgenote en een familievriend daar vergezelden.1' Wibaut was een belezen man, die zich uitvoerig documenteerde en zelf ook veel publi ceerde. De grote verscheidenheid aan contacten en informatie die Wibaut in zijn verschillende netwerken opdeed, waren van grote invloed op zijn opereren in de Middelburgse samenleving. Wibaut was een kosmopoliet met veel gevoel voor de lokale leefwereld.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2009 | | pagina 46