Uv? ^-fLc Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen -ibfcit »«aoTriam iran tjyf- jprdojr ïüüia<qfe iteeGuferaru coo itrrtt ïSH fc^T®3a^è,]pjro]pa V"aladhTCs dipafeb Pa© ac «sfertaiastn raaïcfy£sèb> êSéraiatos: Zelaadüoi ac pTÓckr ran t 15 fI^a^ceJlOoef»/ejGia"VTi febracT Ui ac-vs jjMnai]^ aTsrm lac-d tófeDtffe ÜKMjjienfa axgaTrtd," tum Tuclis a|urjijwt jTjigiisattü^Tis, geiuura.es pltrras.ae Jfjd heilik eifiiibducta, <Vr^\ dommis «I Cfm^i 6.60 Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, opgericht in 1769, is een vereniging, die zich ten doel stelt wetenschap te beoefenen en te verbrei den, in het bijzonder met betrekking tot Zeeland. Het streeft ernaar dit doel te verwezenlijken door de instandhouding en uitbreiding van museale verzamelin gen, de uitgave van een wetenschappelijk jaarboek (het Archief), een reeks mono grafieën (de Werken) en een cultureel- wetenschappelijk tijdschrift (Zeeland), alsmede door de organisatie van lezingen, symposia en congressen. Voor de vak gebieden cultuurgeschiedenis, geologie, muziek en godgeleerdheid kent het Genootschap afzonderlijke Werkgroepen. Behalve de werkgroepen is een aantal commissies actief, met name op het gebied van de interne aangelegenheden van de vereniging, de cultuurhistorische en natuurhistorische verzamelingen van het Genootschap en de publicaties. U kunt het Genootschap steunen door toe te treden als lid en, desgewenst, een bijdrage te leveren aan de werkzaam heden van een van de werkgroepen of commissies. Voor nadere inlichtingen omtrent het Genootschap en zijn activiteiten kan men zich wenden tot de administratie: Kousteensedijk 7 4331 JE Middelburg (0118) 65 43 47 kzgw@zeeuwsebibliotheek.nl www.kzgw.nl To- axii© Archief 2015 Afbeelding voorzijde: Penning ter herdenking van de berging van de Waterdrincker. MuZeeum Vlissingen, coll. KZGW. GM1567.

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 2015 | | pagina 1