André van der Veeke (Rotterdam 1947) publiceerde o.a. in Hollands Maandblad, Biografisch Bulletin en De Poëziekrant. Dichtbundels: Het Sacrament van de Sneeuw, Reizigers voor alle richtingen, Tekens in het Land, Moerasbeest Verdriet (Wagner Van Santen 2006). Publiceerde in vele verzamelbundels: o.a. Een leeuw is ook eigenlijk iemand (2006) en In een Blauwgeruite Kiel - poëzie over De Ruyter (2007). Van der Veeke is hoofdredacteur en columnist bij Ballustrada. D. Harlan Wilson (1971) is schrijver en docent in Amerika. Tot zijn voor naamste publicaties behoren de ver halenbundels The Kafka Effekt, Stranger on the loose en Pseudo-City. 'Irrealisme' kenschetst zijn stijl. Zijn verhalen zijn absurd, hilarisch, on navolgbaar en volstrekt oorspronke lijk. Meer info: www.dharlanwilson.com Deelnemers 'Laaglandse poëzie' afl. 5: 'Dichters uit de regio Rotterdam-Dordrecht' Jana BeranovA (Tsjechië - Neder land) publiceerde enkele historische bloemlezingen, één roman en zeven dichtbundels. De recentste is Vinger van de tijd (2007). Ze is tevens be kend van poëziemanifestaties, als dichter en als presentator, en zet graag projecten op met beeldende kunstenaars. Ook vertaalde ze zeven romans van Milan Kundera en poë zie van veel Tsjechische dichters, onder wie de Nobelprijswinnaar voor literatuur Jaroslav Seifert. Voor haar inzet voor Tsjechische litera tuur kreeg ze van de Tsjechische staat een bijzondere onderschei ding. Ze is sinds 15 jaar docente poëzie aan de Schrijversvakschool in Amsterdam. Klaas Blokhuis schreef zijn eerste ge dichten tijdens zijn HBS-jaren te Brielle. Die werden gebundeld als Jeugdgedichten. Als hij de vijftig is ge passeerd begint hij opnieuw. Er ver schijnen van hem in de serie Dordt- se Dichters een aantal bundeltjes. Dit jaar presenteerde hij Voel eens wat ik zeg en Het ware leven. Hij nam ook het penseel ter hand. Voornamelijk abstract werk ontstond. Met dit 'spreken in kleuren' zocht hij een verbinding te leggen met zijn poë zie. Nog wat later deed hij dat ook met zijn objecten, vervaardigd uit diverse materialen, van marmer tot kunststof. Hij exposeerde hier en daar. Op www.klaasblokhuis.nl is van hem werk te zien en te lezen. Pieter Brem an (Zwolle 1948) woont en werkt sinds 1979 in Dordrecht. Hij is beheerder van de historisch- topografische atlas van het Stads archief van die stad en actief in een groep Dordtse dichters. In 1995 ver scheen zijn gedichtenbundel Zwit serland en dit voorjaar wees gewaar schuwd! (Wagner Van Santen). Jan Eijkelboom is ereburger en stads dichter van Dordrecht. Hij publi ceerde een groot aantal gedichten bundels en is een veelgeprezen ver taler van poëzie. Hij vertaalde o.a. W.B. Yeats, Derek Walcott en Craig Raine. In 2002 verscheen zijn verza melde poëzie onder de titel Tot zo ver. Voor zijn in hetzelfde jaar gepu bliceerde bundel Heden voelen mijn voeten zich goed ontving hij de Jan Campertprijs. In 2005 verscheen

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2007 | | pagina 101