MEDEWERKERS De kunstenaar Barbara Jean, al meer dan 35 jaar in Nederland, uit zich met 'taal en teken in geabstraheerde vorm' en daarnaast met taal als me dium om haar gedachtegoed schrif telijk over te brengen. Ze werd gebo ren in 1943 in Riverside, Californië, studeerde Fine Arts aan the Univer sity of Minnesota, er volgden post academische studies op de Belle Arte in Florence en aan de Rijksaca demie te Amsterdam; sindsdien is ze bijzonder vruchtbaar bezig met haar werk. Zie ook: www.artinfuse.com, www.picknickeiland.nl 4), www.middelburgseatelierstichting.nl Bert Bevers (1954) is dichter en jour nalist. Een recente uitgave is de bundel Afglans. Zijn gedichten wer den o.m. epubliceerd in Bzzletin, Deus ex Machina, Dietsche Warande Belfort, Hollands Maandblad en De Tweede Ronde. Emma Burns dateert van omstreeks 1980, woont in Middelburg en won ooit de eerste prijs van de Kunstben de Zeeland. Zij publiceert poëzie en sinds kort ook proza in o.m. Hol lands Maandblad en Ballustrada, en treedt veelvuldig op als dichter in het slamcircuit en elders. Alles uit het hoofd! Yorgos Dalman (1973) woont in 's- Hertogenbosch. Publiceerde eerder in o.a. De Revisor, Passionate, Lava, Schoon Schip, Brabant Literair, De Brakke Hond, Ballustrada, Ameri kaanse en Indiase tijdschriften. Is 's werelds eerste nareist met een minderwaardigheidscomplex. Yorgos Dalman is de 'ontdekker' en vertaler van David Wilson (zie elders in deze lijst). Verder is hij auteur van het boek De Vrouw in de kamer (2004, uitgeverij Passage). Johan Everaers (1949) schrijft ver halen en artikelen; hij publiceerde over ornithologische onderwerpen in o.a. Sterna en De Levende Natuur. Is mede-auteur van het vogelboek Tussen Haringvliet en Grevelingen (2004). Everaers is verder actief in het mail-artnetwerk onder het pseu doniem Ever Arts. Hij publiceert ook op dit terrein, onder andere in Ballustrada. Zijn op overnachte tijd stippen verschijnende eenmanstijd schrift Leskimo de Zierykzée beleefde in 2006 de tiende jaargang. Ko de Jonge (1945), vormgever van Ballustrada, is betrokken bij diverse activiteiten op het gebied van de beeldende kunst, van tekeningen tot objecten en installaties. Veel werk vindt plaats in de wereld van mail-art, waarbinnen hij regelmatig initiatieven neemt voor nieuwe pro jecten. De Jonge beheert 'ARTis- STARTplus', een archief met kunste naarsboekjes.

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 2007 | | pagina 99