ONDERHOUD VAN DE WET PCI Meettechniek POMPINSTALLATIE VAN DCI CURSUS pas na de zomer afgerond en het schip staat weer net jes in de Harpuis. Samenvattend staat het onderhoud het afgelopen en ook het komend jaar in het teken van schoonhouden en conserveren. Met kleine reparaties doen we nog de broodnodige timmerervaring op. Komend winterseizoen worden er mallen gemaakt van een behoorlijk aantal inhouten. Hiermee kan dan geschikt hout worden opge spoord en werken we toe naar een eerstvolgende res tauratiebeurt in de winter van 93/94. U begrijpt dat met een vermelding van al het kleine werk de CONSENT gauw gevuld zou zijn, dat doe we dus niet. Wel danken we hierbij hartelijk onze kleine, maar zeer trouwe ploeg onderhoudsmannen. In de achter ons liggende twee vaarseizoenen is ook het hoogaarsjacht De WET' een bekende verschijning geworden op de Zeeuwse wateren. Zo bekend dat ve len ons vragen of dit schip nu het provincieschip is geworden. Zo is het niet helemaal. Door de eigenaar (Dhr. van Eken) is met de Stichting Behoud Hoogaars een zekere beheersvorm overeenge komen. Geheel zorgeloos was dit voor de stichting niet, want tot nu toe heeft het schip het nog zonder vaste bootsman moeten stellen. In 1990 onderging De Wet een uitgebreide restauratie, waarbij het onderwaterschip en de kuip grotendeels werden vernieuwd. Vorig jaar werden er een nieuwe fok en kluiver aangemeten. Hier mee is zij geworden tot een mooi en snel jacht. Dit voorjaar kreeg het lakwerk een flinke opknapbeurt. In de eerste week van november is het schip terug ge bracht naar de werf. Voor deze winter staat een forse restauratie van het hele voorschip op het programma. Knieën en klossen in het voorschip, voordek bolders, mastkoker, zeilbalk etc worden onder de hand geno men. Na deze restauratie zal De WET als provincie schip zeker niet misstaan. Gerrit Zomer - 8 - DCI Meettechniek B.V. is een jong en dynamisch tech nisch dienstverlenend bedrijf uit Kapelle. De inspectie-af deling van DCI voert metingen uit voor opdrachtgevers. De specialiteit hierbij zijn lekdichtheidsonderzoek en wervelstroomonderzoek. Ook worden regelmatig keurin gen en camera inspecties uitgevoerd. De opdrachtge vers zijn (kern)energiecentrales, de petrochemische in dustrie en de levensmiddelen industrie. Het werkgebied van de inspectie -afdeling beslaat heel Europa. De elek- tronica-afdeling ontwikkelt, onderhoudt en repareert pro fessionele elektronica. Dit zijn meestal (land)meetkundi- ge systemen uit de maritieme sector. Ook wordt veel aandacht besteed aan interfaces tussen meetappara tuur en computer en aan telemetrie. Hoewel DCI een dienstverlenend bedrijf is, maakt DCI ook enige eigen produkten. Voorbeelden hiervan zijn SPS en SBU, res pectievelijk een kantoor- en boord-uitvoering van een presentatiesysteem van het meetnet ZEGE van Rijkswa terstaat directie Zeeland. Hiervoor heeft DCI een vergun ning van Rijkswaterstaat ontvangen. Winfried Donkers DCI heeft dit jaar aan een schenking in natura gedaan tb. v. de YE 36. Er is in de hoogaars YE 36 een auto matische pomp installatie aangebracht. Deze werkt vol gens de verwachtingen. Wij willen daarom DCI hartelijk bedanken voor deze pomp installatie. In januari 1993 begint de Stichting Behoud Hoogaars een cursus VAREN MET PLATBODEMIS Deze cursus bestaat uit 8 theorie avonden en een aantal praktijk middagen op de hoogaars YE 36 U kunt zich opgeven bij curcusleider Jan de Klerk, Tabagolaan 3 Vlissingen, of bij het secretariaat, Pb 480, 4380 AL Vlissingen - 9 -

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 1992 | | pagina 6