UITGEVERIJ HEDEBY bv JULES VAN BEYLEN Postbus 4059 - 8901 EB Leeuwarden Telefax 05103-2659 DE HOOGAARS EN DE VISSERIJ VAN ARNEMUIDEN, door J. van Beylen A verzamelaar, journalist, tekenaar, auteur 8 8 Advertentie) In november 1993 verschijnt: Omvang 320 pp., gebonden, ISBN 90-74541-03-8 Prijs fl. 87,50 in de boekhandel Eerder verschenen: HET FRIESE JACHT, door Dr.lr. J. Vermeer en WIELEN, WAGENS, KOETSEN, door Prof.Dr.lr. singen grote opschudding. Overigens was men zich ervan bewust dat een visser zekere risico's liep, afhankelijk als hij is van de wispelturige natuur. Soms werden ganse families door een ramp getroffen en steeds treurden ou ders, vrouwen en kinderen en andere familieleden om het verlies van een zoon, man of vader. Sommige rampen hebben bijzonder veel slachtoffers geëist. De stormen van respectievelijk 1903 en 1924 zijn daarvan de meest bekende. Rampen uit de vorige eeuw zijn blijk baar in de vergetelheid geraakt. Toch zijn er in de zestiger jaren van de 19e eeuw ook enkele rampen geweest, waarbij van vijf tot twaalf slachtoffers vielen. Op 11 september 1903 vergin gen drie hoogaarzen in een vliegende storm in de Roompot (ten Noorden van Walcheren)Op 10 september zeilden vijf hoogaarzen uit de haven van Veere: de ARM 12, schipper A. de Gruiter, de ARM 19, schipper B. de Nooijer, de ARM 22, schipper J. de Nooijer, de ARM 25, schipper K.van de Ketterij en de ARM 47, schipper J. Meerman. Het opstekende slechte weer dwong hen te schuilen in Co- lijnsplaat (Noord—Beveland). De vol gende dag, 11 september, stond er nog een stevige wind, maar toch niet zo hard dat niet gevaren kon worden. In de Roompot stak plots een vliegende noordwesterorkaan op. De schippers trachtten hun schepen voor de wind te krijgen om een schuilplaats te zoeken in de Zandkreek. De ARM 22 scheen in de richting van Zierikzee te zeilen om daar te schuilen. Hij verdween uit het gezicht en is nooit meer terugge zien. De ARM 25 zonk voor de ogen van de vissers van de ARM 47 in de diepte zonder dat men enige reddings poging kon ondernemen. Ook de ARM 19 zonk met de hele bemanning in de kolkende zee. De ARM 12 en de ARM 47 konden met veel moeite de Nieuwe Sluis bij Kattendijke (Zuid— Beveland) bereiken. Door deze ramp werden negen vrouwen weduwe en 25 kinderen halve wees. Van de dertien opvarenden werden er slechts tien te ruggevonden De ARM 25 is later in Bruinisse aan gespoeld. In het kot vond men de klok die om kwart over tien stil was blijven staan. Voor de nabestaanden werd een steunfonds opgericht dat ondermeer werd gespijsd door het verkopen van een omstreeks 1900 verschenen prent kaart met een afbeelding van de ARM 25 in de haven van Vlissingen. Een opdruk die speciaal op deze nieuwe uitgave werd aangebracht, onder streepte de bedoeling van de verkoop. De achtergebleven weduwen kregen uit het fonds 1 gulden per week voor zichzelf en ieder kind. (Om reden van de leesbaarheid zijn uit deze tekst de verwijzingen naar de voetnoten verwijderd.) 9 Jules van Beylen (75), de auteur van het dit najaar te verschijnen standaardwerk 'De hoogaars en de visserij van Arnemuiden' heeft zich ongeveer een leven lang met de zeilvaart bezig gehouden: hij bouw de schepen na, hij inter viewde vissers, hij was de cennia lang conservator van het Antwerpse Scheepvaartmuseum, hij schreef een aantal boeken over de zeilvaart, en hij is nog steeds adviseur van de Stichting Ronde- en Platbodemjachten, maar vreemd genoeg is zijn ei gen ervaring te water nog al beperkt. Ja, als jongetje had hij een kano, en later is hij wel meegevaren met deze en gene, maar een echte zeebonk is-ie nooit geworden. Ooit begon hij met de bouw van een ei gen kieljachtje, maar toen hij op de Schelde uit het zeilbootje van een vriend viel en verdronk: 'Ik had water in mijn longen', en mijn vrouw was in ver wachting van ons derde kind, dus toen heb ik ge zegd, ik zal die boot maar vergeten, he?' Als uit het bovenstaande het beeld op rijst van een onhandige en stoffige museumbewoner, dan hebben we ons werk niet goed gedaan, want ook al werd Jules van Beylen geen zeeman, onhandig en stoffig is hij geenszins. Hij valt veel meer te omschrijven als een gepassioneerd verzamelaar en journalist, tekenaar en beeldhouwer, organisator en schrijver. En bovendien de enige persoon die Uw verslaggever tot dusver ontmoette, die binnenshuis klompen draagt, als waren het pantof fels. Hij komt van arme ouders: 'Ze waren meid en knecht bij rijke mensen op de Italiëlei, dat was op een paar honderd meter van de haven en ik ging altijd, ik was toen een jaar of 7, in de haven rondzwerven, in de dokken, bij de schepen'. Misschien dateert daarvan zijn be langstelling voor de scheepvaart, maar het zou nog wel even duren vooraleer Jules van Beylen daar wat mee kon doen. Hij was voorbestemd als onderwijzer, maar vanwege de financiën werd hij beroepsmilitair. En vanwege de krijgskundige situatie werd hij vervolgens krijgsgevangene. Daar, in krijgsgevangenschap sneed hij uit een plank van zijn brits een scheepje, en eenmaal vroegtijdig uit krijgsgevangenschap ontslagen meld de hij zich aan als student kunsten. Hij was en is artistiek begaafd, maar het had vooral te maken met het feit dat studenten niet voor dienst in Duitsland werden opgeroepen. Tijdens de oorlog ontmoette hij in 1943 bij toeval de schilder Maurice Seghers, van wie hij zoveel zou leren dat Seghers hem later zelfs tot erf genaam zou benoemen. Van Beylen:' Die man heeft mij leren model bou wen, behoorlijk leren model bouwen. Op de Schelde kwamen tot na de oor log regelmatig Zeeuwse visserssche pen met oesters, mosselen en vis naar Antwerpen, Brussel, Aalst, Lier, en Mechelen, en die hadden dus onze be langstelling'. Maurice Seghers was weliswaar een groot kunstenaar, maar in de ogen van Jules van Beylen toch niet exact ge noeg in het nabouwen van de model len. Daarom toog de Antwerpenaar naar Zeeland om daar met de centi meter de bouwwijze en van de ei genaardigheden van de verschillende zeeuwse hoogaarzen na te meten. Op die tochten verzamelde Jules van Beylen een vracht aan informatie, waarover hij vervolgens een lezing

Tijdschriftenbank Zeeland

Consent | 1993 | | pagina 5