Waterhuishoudkundige relaties in het Deltagebied Het doel van dit artikel is, inzicht te verschaffen in de waterhuishoudkundige relaties tussen de Zeeuwse wateren onderling en tussen de wate ren en het Zeeuwse land, in verleden, heden en toekomst. In deze beschrijving staat het Oosterscheldebekken in het middelpunt, van wege de grote waterhuishoudkundige invloed die het heeft door zijn centrale ligging ten op zichte van de omringende waterenhet Veerse Meer, het Grevelingenmeer, het toekomstige Zoommeer en de Westerschelde. Wat is nu waterhuishouding? In de nota 'De wa terhuishouding van Nederland' (1968) wordt waterhuishouding gedefinieerd als: 'het geheel van onderzoekingen, technische werken en be stuurlijke maatregelen, dat nodig is om tot een zo doelmatig mogelijke kwantitatieve en kwali tatieve beheersing van het aanwezige water te komen'. In dit artikel zullen de kwantitatieve en kwalita tieve aspecten van de waterhuishouding be schreven worden en wel in 't bijzonder het wa terpeil, het chloridegehalte en het gehalte aan voedingsstoffen. Er zijn van deze factoren thans meer gegevens beschikbaar dan van andere factoren zoals zuurstofgehalte, zuurstofbinden de en toxische stoffen en dergelijke. Het ver band tussen waterpeil, zout- en voedingsstof- fengehalte enerzijds en de levensgemeen schap in en rond het water aan de andere kant, komt eveneens aan de orde. Voorgeschiedenis Ongeveer 4000 jaar geleden ontstond in het zuidwesten van Nederland langs de kust een strandwallencomplex, in een gebied dat voor dien werd gekenmerkt door overstromingen en 357

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 31