voor de zoutverdeling in de Oosterschelde. Momenteel worden proeven uitgevoerd in het hydraulisch model M 1000, waarbij de versprei ding van de aan het geloosde water toegevoeg de rode kleurstof wordt nagegaan bij instantane en permanente lozingen op verschillende plaat sen. Deze proeven dienen enerzijds ter vergro ting van het inzicht in de mengmechanismen. Er wordt met name gekeken naar het belangrijke probleem van de uitwisseling tussen de noor delijke en zuidelijke geulenstelsels; anderzijds moeten deze proeven leiden tot een kwantitatie ve verbetering van de prognoses voor de zout verdeling in de toekomstige situatie. Bij de vertaling van de resultaten van model naar werkelijkheid zal onder meer gebruik ge maakt worden van het wiskundige model WAQUA, dat aangepast is aan de Oosterschel de. Voor het afregelen van dit model op het wa terkwaliteitsaspect moeten waarden ingevoerd worden voor een aantal coëfficiënten, de zoge naamde dispersiecoëfficiënten, die echter onbekend zijn. Voor zover de dispersie coëfficiënten afhangen van de getijbeweging, kunnen ze bepaald worden aan de hand van de kleurstofproeven in het model M 1000. Voor de afhankelijkheid van dichtheidsstromen kan informatie verkregen worden uit natuur waarnemingen in de huidige situatie bij ver schillende zoetwaterdebieten van de Volkerak sluizen. De prognoses voor de zoutverdeling in de Oos terschelde na 1985 zijn gekoppeld aan bepaalde verwachtingen betreffende de uitwisseling tus sen dit bekken en de omringende systemen. De ze uitwisseling vindt voornamelijk plaats met het Zoommeer, via de Philipsdamsluizen; ze wordt natuurlijk beïnvloed door de besturing 414

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 32