vestigen. Een nieuwe damwand zal de huidige kadewand moeten vervangen. Na afweging van alle factoren is gekozen voor de laatste oplossing. Technisch gezien geeft een verzwaring in grond op lange termijn meer ze kerheid; planologisch blijft er voor de gemeente meer vrijheid. Het uitvoeringsrisico is ook min der, daar niet vlak bij oude gebouwen een dam wand gezet hoeft te worden. Uit oriënterende besprekingen met de gemeente is gebleken dat de bedrijven het plan niet afwijzen. De toegang tot de scheepswerf loopt momen teel nog door de coupure bij de Jachthaven. In de Stuurgroep is besloten dat de coupure moet worden vervangen door een grondlichaam met dijkovergang. Ten einde niet te steile opritten te krijgen is het nodig 45 meter van de haven te dempen. Uit grondmechanisch onderzoek bleek dat de waterkering in vak C niet stabiel is bij de ont- werp-stilwaterstand. Versterking van dit dijkvak was dan ook onvermijdelijk. Langs de Juliana- straat is het compromis gevonden, een dam wand in de waterkering te zetten. In samenhanc hiermee zullen de aanwezige kabels en leidin gen, die nu door de dijk lopen, in één zone wor den gebundeld. Aan de Jachthaven zal de ke ring aan de buitenzijde moeten worden ver sterkt totdat de weg op de Havendijk vanaf de Varkensdijk voldoende hoogte heeft kunnen krijgen. De ankerwand die in het binnentalud staat, kan dan langer en zwaarder gemaakt wor den, zodat hij de functie van zeewering kan overnemen. Door deze oplossing te kiezen is een aanvaard baar compromis gevonden, zowel voor de be woners van de Julianastraat als voor het be drijfsleven. Zelfs is het mogelijk enige ruimte- 418

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 36