v inst te boeken door aan de zeezijde tegen de a rkerwand grondaanvullingen aan te brengen vi aarop bijvoorbeeld parkeerstroken kunnen ko- n en. E ikele trappen op het binnenbeloop zullen de d jk toegankelijk maken. Deze trappen komen in d 3 plaats van de tegenwoordige paadjes; ze zul len tegenover de zijstraten worden gesitueerd. De dijk van de Molenpolder, vak D van het plan, zal een normale grondverzwaring naar buiten k ijgen. Hiervoor zullen de veelal bouwvallige b ïdrijfsgebouwtjes, die grotendeels al zijn aan- gekocht, moeten verdwijnen. In deze gebouwen z ïten nu nog zes mosselbedrijven. Ten einde deze bedrijven te kunnen continueren is in over- li g met de gemeente besloten als industrieter- r )in een 50 m brede buitenberm aan te leggen. Langs de dijkzal aan de buitenzijde een ontslui- t agsweg voor het bedrijfsterrein worden aan gelegd. het bedrijfsterrein zal door de gemeente Rei- merswaal worden opgezet, uitgegeven en geëx- p oiteerd. Aangezien een uitvoering samen met de dijkversterking financieel het aantrekkelijkst i. heeft dit geleid tot de uitvoering in één be- s ek. C ezien de verwevenheid tussen dijkversterking e a gemeentelijke infrastructuurbelangen in de v ikken A en D is het noodzakelijk een regeling t treffen. Aangezien voor de dijkversterking ten p incipale het Waterschap opdrachtgever is, v eliswaar voor 100% gesubsidieerd door het F jk, dient deze overeenkomst tussen de ge- r eente en het Waterschap te worden gesloten. Daarnaast is er behoefte aan een regeling voor t ïheer en onderhoud, waarin onder andere be- t auwingsgrenzen zullen moeten worden vast s' asteld, tussen het Waterschap, de gemeente e i de provincie. Met deze beheersregeling moet Z swering in de bebouwde kom van Yerseke niet alleen worden voorkomen dat op de gesa neerde dijkvakken opnieuw een wildgroei van bebouwing onstaat, maar ook dat uiteindelijk de gehele zeewering langs Yerseke vrij zal komen van bebouwing. De kosten van de in dit plan genoemde werken bedragen naar raming f 27 miljoen zonder B.T.W. en zonder de kosten die gepaard gaan met de verwerving van gronden. Van dit bedrag komt rond f 21 miljoen voor rekening van de dijkversterking. Ruim f 6 miljoen komt ten laste van de gemeente. Naast dit bedrag zal de ge meente nog aanzienlijke bedragen moeten in vesteren in de verdere inrichting van terreinen en havens. Gezien het regionale belang zal ook de provincie een tegemoetkoming aan de ge meente verlenen. Aangezien de dijkversterkingswerken vijf jaar voor het gereedkomen van de Deltawerken in F p2. De dijkversterking vol- g> ns het plan van 1978. Voor d varsdoorsneden 1 t/m 5 z figuur3. 419

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 37