r de mond van de Oosterschelde gereed dienen te zijn, resten nog slechts enkele jaren om het project te realiseren. Een complicerende factor is dat de continuïteit van de mossel- en oester- bedrijven zoveel mogelijk gehandhaafd moet worden. Bovendien mogen geen slibopwoelen- de baggerwerken worden uitgevoerd in het schelpdierenseizoen, eind juli tot half maart. Ook een afsluiting van de Havendijk tijdens het toeristenseizoen en in november en december, de topmaanden voor de oesterteelt, moet zo mogelijk worden vermeden. Uiteraard mag in de periode van oktober tot april geen onttakelde zeewering aanwezig zijn. Het bedrijfsterrein bij de Molenpolder zal daar om in twee fasen worden aangelegd. In de eer ste fase zal het zuidelijke deel worden uitge voerd, daar hier slechts twee bedrijven tijdelijk een heenkomen moeten zoeken. Later zal op dit Fig. 3. Profielen van de dijkver zwaring op de in het vigerende plan genoemde plaatsen Foto rechts: het gebied van de besproken dijkversterking in vogelvlucht. WIJNSTEEN BETONBLOKKEN KLEI MIJNSTEEN BETONBLOKKEN ♦5.55 *3.00 KEERWAND ANKERWAND KLEI GEWAPEND BETONNEN CAISSON 420

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 38