t rrein de herbouw kunnen plaatsvinden van al It te verplaatsen bedrijven. Na deze verhuizing z il de tweede fase kunnen worden uitgevoerd, v aarin zeker vier nog in gebruik zijnde bedrijfs- g sbouwen moeten worden gesloopt. Een goed s imenspel van alle betrokken partijen en in- s anties zal nodig zijn, wil het uitvoerings- s :hema geen vertraging oplopen; daartoe zijn a spraken gemaakt. l-st voornemen bestaat de werken in vak A en d 3 eerste fase van de Molenpolder in 1979 tot u tvoering te brengen, en de overige vakken in 1 )80.

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 39