Inhoud riemaandelijks Bericht nummer 88, mei 1979 De werken van het Deltaplan Het verdichtingsschip 387 De sluis Noordland 391 Grondmechanisch onderzoek ten behoeve van de stormvloedkering 393 Overwegingen bij de keuze van de ontwerppei- len voor de compartimenteringsdammen 397 Een liftsluis in de Oesterdam 402 De morfologie van de Oosterschelde 407 De stand van zaken in hetzout/zoet-onder- zoek 410 Partiële dijkversterking bij de bebouwde kom vanYerseke 416 Samenvattingen/Summaries 423 Vorderingen 427

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 3