Samenvattingen i let verdichtingsschip De zeebodem onder de stormvloedkering in de Oosterschelde zelf en ter plekke van de rand van <le bodembescherming moet door verdichting ciraagkrachtiger worden gemaakt. Dit geschiedt anaf een schip, dat vier tril naalden naast elkaar in de grond drijft tot dieptes van 15 m in de bo dem of maximaal N.A.P. - 35 m. Vanaf het diep- ;te punt opwaarts worden de trilnaalden elke meter een keer in trilling gebracht, totdat uit het opgenomen motorvermogen blijkt dat daar vol doende verdicht is. Het verdichtingsschip werkt o de hele drempel en de andere gebieden in troken af. )e sluis Noordland Aangezien in de mond van de Oosterschelde oor de bouw van de stormvloedkering al spoe- ig belemmeringen zullen ontstaan voor de cheepvaart, en er na 1982 nauwelijks nog ver- eerte water mogelijk zal zijn, wordt er een chutsluis gebouwd in de Oosterscheldedam. ij het bepalen van de afmetingen is onder meer rekening gehouden met het drijvende ma terieel voor de Oosterscheldewerken. De kolk tal 100 bij 16 m meten; de drempel ligt op N.A.P.-7 m. Irondmechanisch onderzoek ten behoeve van e stormvloedkering let grondmechanisch onderzoek voor de stormvloedkering is in het afgelopen jaar ver- neld uitgevoerd. Vooral de druk op de pijlers en de verplaatsingen die daar het gevolg van jn, moesten dringend definitief worden vast- esteld. Er is een proevenserie opgezet op schaal 1:10. Ook is er een zeer omvangrijk grondonderzoek verricht in de as van de storm vloedkering. Tevens werd experimenteel onder zocht in hoeverre de grondslag onder de kering nog te verdichten zou zijn, en wat de optimale wijze van verdichten was. Overwegingen bij de keuze van de ontwerp- peilen voor de compartimenteringsdammen De compartimenteringsdammen achterin het Oosterscheldebekken hebben een functie als se cundaire waterkering; tevens moeten zij zoet water scheiden van zout, en de Schelde-Rijnver- binding getijvrij maken. In verband met deze functies en met het beheer van de stormvloedkering moest worden vastge steld op welke hoogte de kruinen van deze dam men moesten worden ontworpen. Geadviseerd wordt, dezelfde hoogte te nemen als die van de partieel versterkte dijken rondom de Ooster schelde. Een liftsluis in de Oesterdam De schutsluizen in de compartimenteringsdam men moeten beide worden voorzien van een zout/zoetbestrijdingssysteem. De sluizen in de Oesterdam, veel kleiner dan die in de Philips- dam, kunnen worden uitgevoerd als een lift sluis, die naar beide zijden een minimum aan verzoeting respectievelijk verzilting tot gevolg heeft. De nuttige lengte zal 90 m zijn; incidenteel, wan neer van het scheidingssysteem geen gebruik wordt gemaakt, kan er een schip van 115 m in. 423

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 41