De morfologie van de Oosterschelde Dagelijks treden in de Oosterschelde grote transporten op van bodemmateriaal, maarde eb- en vloedtransporten compenseren elkaar vrijwel. Toch is er over de laatste 100 jaar een gestage erosie merkbaar. Door middel van on derzoek in een tweedimensionaal model tracht men thans meer inzicht te krijgen in de proces sen die hier een rol in spelen. Op de voordelta spelen behalve de stroom ook de golfbewegingen een rol in de morfologische ontwikkeling. Er kunnen enkele zeer algemene verwachtingen worden uitgesproken aangaande de invloed op de morfologische ontwikkeling die zal uitgaan van de stormvloedkering in de Oosterschelde. De stand van zaken in het zout/zoet-onderzoek Het zoutgehalte op een estuarium is nooit con stant, maarwisseltinfunctie van plaatsentijd. Dit geldt in het bijzonder voor de Oosterschel de, die vele relaties onderhoudt met zoete bek kens of stromen. De zoetste gedeelten zijn de Krabbenkreek en de Kom. Het zoetwatergehalte is in de Oosterschelde evenredig met de zoet- wateraanvoer. De zoutindringing komt voorna melijk tot stand via het getij. Als de getij-indrin- ging minder wordt, zal dus ook het zoutgehalte dalen. Dichtheidsverschillen tussen zout en zoet water beïnvloeden het mengproces nauwelijks, behalve in de noordoostelijke tak. Het huidige onderzoek is vooral gericht op de vergroting van de nauwkeurigheid van de pro gnoses voor de zoutverdeling in de toekomstige situatie op de Oosterschelde en het Zoommeer. Partiële dijkversterking bij de bebouwde kom van Yerseke De partiële dijkversterking, die aan het Ooster- scheldebekken een tijdelijke bescherming moet geven totdat de stormvloedkering in 1985 ge reed is, verloopt in bepaalde bewoonde kernen nogal problematisch. Onder meer het tracé door de bebouwde kom van Yerseke kostte veel hoofdbrekens. Uiteindelijk werd het dijkverster kingsplan in vier planonderdelen gesplitst, die in deze bijdrage uitvoerig worden beschreven. 424

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 42