Vorderingen 1 oktober 1978- 1 januari 1979 A. De werken van het Deltaplan Philipsdam Op de rand van de Krammer plaat is in het najaar van 1978 een grindbestorting aange bracht. Dit werk verliep niet zonder tegenslag: een gedeel te van de bestorting ging op 2 oktober verloren ten gevolge van een plaatval met een grondverzet van 60 000 m3 zand. Het werk werd evengoed voortgezet, evenals het maken van zink- en kraagstukken. De opgelopen vertraging in de beginperiode is inmiddels ruimschoots ingehaald. Bij de aansluiting van het bezinkings- veld aan de grindbestorting op de Krammerplaat is een uit breiding aan het bezinkings- veld gegeven van 5500 m2. In december kon de mijn- steenperskade van de ooste lijke ringdijk gesloten worden. De zandwinning endedaar- mee gemaakte ophogingen voor de damaanzet vorderen goed. De uitbreiding van de bestaande aanleginrichtingen is voltooid. De bestaande be- tonblokkenglooiing is nage noeg geheel opgenomen. De afkomende betonblokken wor den weer verwerkt in de nieuw te maken glooiingen. Begon nen is met het aanbrengen van de kleibekleding op de taluds van de oostelijke ringdijk. Aan één zijde van het werkeiland blijkt aanzanding voor te ko men. Overwogen wordt om in dat gedeelte, waar volgens het bestek ook bezinking moet worden aangebracht, dan toch maar geen bodemverdediging te maken. Vlet de provincie Zeeland is overleg gepleegd over het ont werp en de financiering van de provinciale weg over de Phi lipsdam en de 700 m lange overbrugging over de sluizen. De weg zal een rijbreedte van 7 m krijgen; er zal een fietspad naast worden aangelegd, met uitbreidingsmogelijkheid tot parallelweg. Op 2 oktober is het bestek voor de bouw van het sluizencom- plex in de Philipsdam gegund aan de laagste inschrijver, de Combinatie Krammer, be staande uit OGEM, Nederhorst en Bredero. Begonnen is met de inrichting van het werk terrein, en het plaatsen van de keten en directiekantoren. In de verslagperiode kwamen 118 van de 144 te installeren bemalingsbronnen gereed. Ook is al een gedeelte van de lossteiger gemaakt. Voorberei dende werkzaamheden zijn uitgevoerd voor het maken van zandpalen en ten behoeve van de stroomvoorziening op het eiland. Op 10 oktober is het bestek voor het maken van een dam- vak op de Plaat van de Vliet, de omkading van een bufferbek ken en de havendammen van de oostelijke voorhaven van de duwvaartsluizen gegund, en wel aan de Combinatie Phi lipsdam II, bestaande uit: Zink- con te Werkendam, Zinkwer ken Gorinchem, Adr. Volkerte Rotterdam, Holland te Har- dinxveld en Heymans te Ros malen. De aannemer is begon nen met de inrichting van het werkterrein. Oesterdam Inzake het tracé van de Oester- dam met omkading van het Markiezaat van Bergen op Zoom heeft de Raad van de Waterstaat de minister geadvi seerd te kiezen voor een zo oostelijk mogelijk tracé met een omkading van het Markie zaat en een westelijke aan sluiting op Tholen. Het ont- werp-K.B. voor het tracé van de Oesterdam is voor goed keuring naar de provinciale besturen van Zeeland en Noord-Brabant gezonden. Zij hebben er inmiddels mee in gestemd. Een ministeriële be slissing over de afmeting en het type van de te maken sluis in de Oesterdam wordt begin 1979 verwacht. De Raad van de Waterstaat heeft geadvi seerd tot de bouw van een zo genaamde liftsluis van 10 bij 90 meter. Het ontwerp-bestek voor het werkeiland van de sluis is inmiddels gereedgeko men. Op 21 december heeft nog aanbesteding plaatsgevonden van een bestek voor de uitvoe ring van de verbinding tussen Bergen op Zoom en het voor malig speciedepot Molenplaat. Het werk is gegund aan de laagste inschrijver, Van Oord te Werkendam. Lozingsmiddel Zoommeer Een ministeriële beslissing met betrekking tot de situering van het lozingsmiddel van het Zoommeer wordt begin 1979 verwacht. De Commissie Com partimentering Oosterschelde heeft inmiddels aan de minis ter een nota over de capaciteit van het lozingsmiddel gezon den, waarin ze adviseert een gemiddelde capaciteit van 100 m3/sec met een uitbreidings mogelijkheid tot 150 m3/sec te installeren. De studie inzake het streefpeil van het toekom stige Zoommeer is afgerond. Een vast peil van N.A.P. met schommelingen van 25 cm naar boven en naar beneden heeft de voorkeur. Een concept-nota is opgesteld waarin de mogelijkheden wor den afgewogen voor het ber gen van vrijkomende specie uit het spuikanaal van het lo zingsmiddel. Medio 1979 kan een beslissing worden ver wacht waar de onbruikbare specie uit het kanaal opgebor gen gaat worden. 427

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 45