Gewerkt wordt aan het ont werp van het lozingskanaal, van de spuisluis en van de kruising van het toekomstige kanaal met de bestaande lei dingenbundels. Stormvloedkering In de stroomgeulen Hammen en Roompot werd het leggen van bodembescherming, be staande uit blokkenmatten, voortgezet. In de stroomgeulen ging men verder met het opruimen van de bestaande bodembescher ming in het tracé van de later te plaatsen pijlers. Zoveel mo gelijk werden restanten drij vend en aangespoeld polypro- peendoek opgevist en verwij derd. De Jan Heijmans is klaar met het leggen van steenasfaltmat- ten op de oevers van de Scher- penissepolders en de Brede Wetering ter hoogte van We- meldinge. In december werd een aan vang gemaakt met het aan brengen van een asfaltmas- tieklaag in de stroomgeul Roompot. Ookditwerkwordt gedaan door de Jan Heijmans. Men legt 8 cm dikke banen as- faltmastiek van 5 m breed dak pansgewijs, zodat uiteindelijk een dikte ontstaat van 24 cm. De lengte van het stortebed is 180 m. In de afgelopen periode is het droge grondwerk van de bouwput Schaar gestart, dat wil zeggen er is een begin ge maakt met de aanleg van de compartimenteringsdijk tus sen de compartimenten 1 en 4, en van een gedeelte van de dijk tussen de compartimenten 3 en 4 en tussen de comparti menten 1 en 2. Het nodige zand voor dit werk komt vrij uit de bodem en de belopen van de bouwput. Voor dit zand ontgraven en verwerkt kan worden, dient 428

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 46