een sliblaag verwijderd te wor den die een groot gedeelte van de bouwput bedekt. In de com- partimenteringsdijken is een waterdicht membraan aange bracht. De verdediging op de dijk tussen de compartimenten 1 en 4 bestaat aan de ene zijde uit een laag zandasfalt en aan de andere uit een laag fosfor- slakken. In compartiment 1 is de bodem al over een lengte van 200 m op de vereiste diep te van N.A.P. - 15,20 m ge bracht. De wegen op het werk terrein zijn nagenoeg klaar. Als voorbereidingen voor de druk ke werkzaamheden te water in de komende jaren, maakt men thans een begin met de aan passing van werkhavens in de buurt van de stormvloedke ring. Allereerst werd er bag- gerwerk verricht in de werkha- ven Roggenplaat, waar in to taal 30 960 m3 werd wegge- baggerd. Bij het werkeiland Noordland werd eerst een toe- leidingsgeul naar de werkha- ven op diepte gebracht. Nog voor het einde van het jaar kwam dit karwei klaar. Nu moet spoedig de werkhaven bij de damaanzet op Noord- Beveland volgen. De elektrische centrale op het werkeiland Geul in de Ooster- schelde

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 47