het vermogen van de motoren is verdubbeld. Dit vergrootte het trillingsbereik van de naalden aanzienlijk, met als gevolg dat de onderlinge af stand van 4 op 6,5 m kon worden gebracht. Vol gens het huidige ontwerp zal slechts een strook van 78 m behoeven te worden verdicht, die be werkt kan worden in drie gangen van een ver dichtingsschip met 4 trilnaalden naast elkaar. Om de vier a vijf meter in de vaarrichting, afhan kelijk van de vereiste verdichtingsgraad, moe ten de trilnaalden dan de grond worden inge dreven. Door verbetering van de grondmecha- nische inzichten is inmiddels komen vast te staan dat ervan kan worden afgezien tijdens het verdichten ook te zorgen voor verticale draina ge met kifpalen. Ook is gebleken dat kan wor den volstaan met verdichting tot 15 m diep. Dit leidttot een maximumdiepte van N.A.P.-35m, in plaats van de vroeger aangenomen N.A.P.-45 m. Wel houdt men de mogelijkheid open, inci denteel tot N.A.P.-40 m te gaan, door tijdelijk gebruik van verlengde trilnaalden. Dit gaat dan natuurlijk ten koste van het werk tempo. Ook ten aanzien van de vibratoren is er iets ver anderd. In eerdere ontwerpen werden ze beschermd door een soort duikerklok. Daardoor konden ze ook onder water werken, wat het voordeel had dat de trilnaalden betrekkelijk kort konden zijn. Nu er minder diep verdicht gaat worden, bleek het mogelijk de trilmechanismen boven water te houden zonder dat de trilnaalden al te lang werden. De duikerklok en de koelinstallatie kor den toen uit het ontwerp worden geschrapt. De trilnaalden zijn 42,50 m lang en hebben een halve meter doorsnede. Ze worden aangedre ven door een vibrator die 120 ton slagkracht Ie 388

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 6