De sluis Noordland E de voorbereiding van ontwerp en uitvoering v n de stormvloedkering wordt er rekening mee g;houdendaterter plaatse van het werkeiland Noordland een schutsluis zal worden gebouwd. maf het midden van het jaar 1982 moet ten g volge van de bouw van de stormvloedkering r kening worden gehouden met oponthoud v or de werkvaart die de as van de stormvloed- k ring in aanbouw dient te passeren. Reeds nu h bben de voorbereidende werkzaamheden in c sluitgaten zo'n vorm aangenomen dat er al d ien van zijn geblokkeerd. De bouw van de h ilpbrug van Schouwen naar het werkeiland N eitje Jans maakt de vaart door de Hammen en c Schaar van Roggenplaat van de Oosterschel- d< naar de Noordzee, en omgekeerd, onmoge- I K. Tot het midden van 1982 is passage van de a van de stormvloedkering nog doenlijk via e n corridor in de Roompot. Maar na 1982 zal o 'k deze corridor vermoedelijk uit veiligheids- erwegingen worden opgeheven, dan wel zal het alleen nog mogelijk zijn om er te varen on- d rr begeleiding. Medio 1982 zal de sluis Noord- nd dan ook operationeel moeten zijn, om een goede voortgang van de werken te verzekeren. fmetingen ader onderzoek is verricht naar het gewenste pe sluis en de verlangde afmetingen van de hutsluis. Daarvoor werd gekeken naar de eigen- chappen en de afmetingen van het werkmate- eel dat bij de bouw van de stormvloedkering zal orden ingezet. Een sluis bouwen waar dit materi al niet in past, en waarbij zeer frequent zou moe- n worden omgevaren, heeft geen zin. Bokken n pontons werden dus maatgevend geacht oor de kolkafmetingen. Men is ervan uitge- aan dat voldoende werkmaterieel de courante breedtemaat van 16 m niet zou overschrijden. Het bijzondere materieel dat deze maat te boven gaat, kan omvaren. De diepte van de sluisdrem- pel werd afgeleid uit de diepgang van de blok- kenmatrol, beladen met een 200 m lange blok- kenmat. Hierdoor werd een drempel op N.A.P. -7 m noodzakelijk. Als lengtemaat voor de sluiskolk is 100 m aan gehouden. Al het gangbare materieel, alle bin nenvaartschepen, normale coasters en pontons waarvan de afmetingen bekend zijn, hebben daar genoeg aan. Er zal dus een schutsluis ge bouwd worden met kolkafmetingen 100 bij 16 m en een diepte van N.A.P.-7 m. Deurtype Welke belasting men moet verwachten op de deuren en de bewegingswerken van de sluis, wordt hoofdzakelijk bepaald door de vormge ving van de voorhaven aan de buiten- en de bin nenzijde. De sluisdeur heeft twee functies; ze dient in ge sloten stand als waterkering en in geopende stand als doorgang. Maakt men zware haven- dammen dan kan worden volstaan met een be trekkelijk lichte deur. Maar bij licht uitgevoerde havendammen komt de waterkerende functie steeds sterker te liggen bij de sluisdeur. Öf door de dammen öf door de deur moet in elk geval, net als voor de rest van de primaire zeewering, een belasting worden weerstaan met een ge middelde overschrijdingskans van eens in de 4000 jaar. Uit een oogpunt van kosten bleek het aantrekkelijker de sluisdeuren zwaar uit te voe ren en daar dus het zwaarste accent te leggen op de waterkerende functie. Bovendien zal de buitenhaven beter ogen met betrekkelijk slanke dammen, die nu worden gemaakt op een belas- 391

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 9