Lid SOm FUNDERINGSBED ONDERGROND-1 VOETPLAAT 50x25m2 de korrelspanningen de vervormingen van het korrelskelet, en dus van de ondergrond be paald. Het zal duidelijk zijn dat bij cyclische golf- belasting het tijdsafhankelijke karakter van het grondgedrag essentieel is. In eerste instantie is getracht de pijlerdeformaties te voorspellen aan de hand van zowel eenvoudige als gecom pliceerde berekeningen. De gebruikte rekenmo dellen vereisen echter een sterke schematise ring van de werkelijkheid. De waterspanningen zijn niet alleen van belang voor het deformatie gedrag van de pijler, maar ze bepalen ook de fil terafmetingen die nodig zijn om zanduitspoe- ling te voorkomen. Hetfunderingsbed van de pijler is opgebouwd uit een aantal lagen van grofkorrelige materia len met verschillende stijfheden en doorla- tendheden. Als gevolg hiervan kunnen tussen twee aangrenzende lagen grote verschillen in Fig. 1. Principeschets van de belastingen op de pijlerconstructie. Fig. 2. Schema van de proefopstelling te Kats Fig. 3. Krachten en verplaatsingen tijdens twee stormsimulaties te Kats I I I I I TIJD-VERLOOP a«c jJIJ 1 1 1 1 1 1 '120 150 180 210 240 445 VUZELKRACHT STALEN SCHOT GEWICHT

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 17