was. Aan de andere kant bleken de in het model gemeten nauwkeurigheden waarmee de pijler op het funderingsbed neergezet kan worden zelfs iets gunstiger dan voordien was aangeno men. Ondanks de scheepsbewegingen van het hefschip blijft de pijler in afgevierde toestand zeer rustig hangen in de hijstakels, wat deels aan zijn grote afmeting en massa kan worden toegeschreven. Opmerkelijk was voorts dat het geleideframe vrijwel geen invloed had op de re sultaten van de plaatsingsnauwkeurigheid. Om gerekend van modelschaal naar ware grootte bedroegen de afwijkingen in het horizontale vlak op voetplaatniveau van de pijler niet meer fan 10 cm. In werkelijkheid moet nog wel reke ning worden gehouden met onnauwkeurighe den die worden veroorzaakt door het ankersys- teem, die eveneens geschat worden op 10 cm. Oe vereiste maattolerantie van 30 cm is dan ook n de praktijk zeker haalbaar. Blijkbaar kan het geleideframe voor steun tijdens het afvieren an de pijler vervallen, wat een aanzienlijke kos- enbesparing betekent. Het eindontwerp en het bestek komen in de weede helft van dit jaar gereed, waarna de aan besteding zal plaatsvinden, waarschijnlijk in de jerste maanden van het volgend jaar. Voor de bouw van het schip zal een periode van onge- eer 18 maanden nodig zijn.

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 27