De Oosterscheide achter de stormvloedkering 11et het besluit het Oosterscheldegebied met en stormvloedkering te beveiligen en het getij zoveel mogelijk te handhaven, werd de moge- I jkheid geschapen de mossel- en oestercultuur n het waardevolle ecosysteem van dit gebied 13 behouden. Het behoud van het getij alleen is I iervoor echter niet voldoende. Het ecosysteem r n de visserijfuncties stellen daarnaast tal van s isen aan het ruimtegebruik door andere func- t es en aan het beheer van het gebied, i eheersing van deze andere mogelijke ontwik kelingen in de Oosterscheide is van nagenoeg ven fundamenteel belang voor de waarden an de Oosterscheide als de stormvloedkering alf. Beheersing van de ontwikkeling in bestem- ting en gebruik is eens te meer noodzakelijk mdat omtrent de effecten van het gedempte etij op het ecosysteem en de visserij nog wei- ig gedetailleerde gegevens voorhanden zijn. )eze nadere gegevens zullen voor een deel pas teschikbaar kunnen komen in de praktijkwaar- iemingen die na de ingebruikneming van de tormvloedkering zullen worden verricht, olang dit nog niet het geval is, moet grote om- ichtigheid worden betracht voor wat betreft de nvulling van het gebied met concurrerende uncties en activiteiten. Vroegtijdig nadenken >ver de mogelijkheden voor bestemming, in- ichting en beheer van het Oosterscheldegebied s derhalve noodzakelijk wil men de ontwikkelin- en in hetgebied steeds blijven beheersen, ooral wat betreft de verschillende recreatievor- nen. Studies inzake bestemming, inrichting en leheer zijn van doorslaggevend belang om de mzekerheden ten aanzien van de effecten van iet gedempte getij te kunnen beheersen. )e noodzaak tot het uitvoeren van studies over ie toekomst van de Oosterscheide werd vrij nel door de betrokken overheden - rijk, provin cie, gemeenten en waterschap - onderkend, ge tuige de installatie in september 1977 van de Stuurgroep Oosterscheide door de minister van Verkeer en Waterstaat. De taak van deze Stuurgroep, die onder voorzit terschap van de provincie Zeeland staat, kan als volgt worden samengevat: adviseren over de ontwikkelingsmogelijkheden van hetgebied; in dat kader inrichtings- en beheersplannen op stellen, voorstellen formuleren over de moge lijkheden tot uitvoering van de voorgestelde in richting van het beheer. Voor de coördinatie van de studies die hiertoe noodzakelijk werden geacht stelde de Stuur groep een Coördinatiegroep in onder voorzitter schap van de Deltadienst. Begin 1978 werd met de studies begonnen. Men streefde er naar, bin nen een jaar het materiaal te presenteren waar op een voorlopig beleid kon worden gebaseerd. Het voordeel van een dergelijke snelle werk wijze is in elk geval dat het - voorlopig - beleid niet al op voorhand achter de feitelijke ontwik kelingen aanloopt; bovendien ziet men vrij snel welke hiaten de kennis aangaande het onder werp nog vertoont, zodat tijdig de nog nodige onderzoeken kunnen worden geëntameerd. Be stuurders en maatschappelijke groeperingen worden op deze manier snel bij de discussie over de studieresultaten betrokken en daardoor verkeert de materie zo kort mogelijk in de exclu sieve kring van de ambtelijke deskundigen. Met name gezien de maatschappelijke discussie die rond de Oosterscheide werd en wordt gevoerd is dat laatste van zeer groot belang. Een nadeel van de gevolgde werkwijze is zonder twijfel de beperking in diepgang en grondigheid die aan de eerste studies moet worden opgelegd, en de vele onzekerheden die daaruit voortvloeien. De ontwikkeling van de Oosterscheide kan niet 457

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 29