vrijblijvend worden bestudeerd als betrof het een stuk van de maan. Gezien de achtergrond van het regeringsbesluit tot bouw van de storm vloedkering moet vanuit een duidelijke hoofd doelstelling worden gewerkt. Deze hoofddoel stelling is als basis voor de te ondernemen studies door de Coördinatiegroep Oosterschel- de als volgt geformuleerd: Het behoud en zo mogelijk de versterking van de aanwezige na tuurlijke waarden, met inachtneming van de ba sisvoorwaarden vooreen goed maatschappelijk functioneren van het gebied, waaronder met name de visserij wordt begrepen. De aanwezige natuurlijke waarden zijn met deze hoofddoelstelling duidelijk centraal gesteld. Het is evenwel niet rechtstreeks duidelijk welke ele menten of factoren, behalve visserij, onder dat maatschappelijk functioneren moeten worden begrepen. Uit de inhoud van de maatschappelij ke discussie die rond de Oosterschelde is ge voerd, kan worden afgeleid dat een zeer belang rijk bestanddeel daarvan het functioneren is van de Oosterschelde als natuurgebied. Een onder deel van het maatschappelijkfunciioneren van een natuurgebied is de mogelijkheid dat de mens dit gebied ook als zodanig ervaart. Multi functionaliteit vergroot, indien dit nietten koste gaat van de natuurwaarden, de maatschappelij ke betekenis van zo'n gebied. Op basis daarvan kan worden gesteld dat, hoewel de natuur op de eerste plaats komt, recreatie ook een onderdeel vormt van het maatschappelijk functioneren van de Oosterschelde. Zo ontstaat een hiërar chie van functies in dit gebied, met op de eerste plaats natuur, op de tweede plaats visserij en op de volgende plaatsen recreatie en functies als scheepvaart en dergelijke meer. Na een inventarisatiefase is het onderzoek ge-

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 30