Om de capaciteiten van de lozing te kunnen be palen, is ook een berekening nodig van het mo gelijke waterbezwaar op het Zoommeer. Voor de Brabantse rivieren is een dagafvoer met een overschrijdingsfrequentie van 1/1000 per jaar maatgevend gesteld. Ingevolge het met België gesloten verdrag inzake de aanleg van de Schel- de-Rijnverbinding mag op het Zoommeer maxi maal een waterstand van N.A.P. 0,50 m voor komen. Onder deze beide extreme condities blijft de waterstand van de Mark in Breda nog juist beneden het maatgevend peil. De water stand van de Roosendaalse Vliet in Roosendaal is in dat geval niet kritisch. Aangezien het peil van N.A.P. 0,50 m maatgevend is voor het Zoommeer, kan nu afhankelijk van het streefpeil en een maatgevend waterbezwaar met een Fig. 1. zoute en zoete bekkens overschrijdingsfrequentie van 1/1000 per jaar in het Deltagebied. Geheel rechts het Zoommeer 1 462

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 34