Berging van specie uit het lozingsmiddel Zoommeer Aan de zuidzijde van het Zoommeer zal een lo- zingsmiddei worden gebouwd, dat het moge lijk maakt water van het Zoommeer af te laten op de Westerschelde. Het lozingsmiddel is ge projecteerd onmiddellijk ten westen van de Schelde-Rijnverbinding; het bestaat uit een spuikanaal met spuisluis. De uitmonding is na bij Bath in de Westerschelde. Bij het voorlopig ontwerp is uitgegaan van een zogenaamd groen kanaal zonder oeververdediging, een bo dem op N A P. - 7 m en een natte doorsnede van 650 m2. De totale lengte van het Kanaal be draagt 8400 m. Bij de aanleg van dit kanaal zal ongeveer 8 mil- oen m3 specie vrijkomen. Hiervan is een deel bruikbaar en een deel onbruikbaar. Het onbruik bare deel bestaat in hoofdzaak uit zand dat van wege de korrelgrootte en de mate van veront reiniging niet geschikt is als materiaal voor dijk- bouw, en verder uit veen en niet of moeilijk win bare klei. Het bruikbare deel zal worden aange wend voor het werk aan de Oesterdam. Het on bruikbare deel van de specie zal geborgen moe ten worden. Het betreft een hoeveelheid van on geveer 5,5 miljoen m3, die vrijkomt vanaf 1982. Omdat de specie vóór het ontgraven een kleiner volume inneemt dan na het ontgraven en het transport, moet er een bergingsruimte voor worden gevonden van 6,5 miljoen m3 inhoud. Een projectgroep heeft een groot aantal lokaties op hun geschiktheid voor de specieberging on derzocht. Ook minder traditionele methoden om het probleem op te lossen zijn daarbij in be schouwing genomen, zoals bijvoorbeeld indus triële verwerking van het vrijkomende veen. Door verbranding van veen kan koolstof gepro duceerd worden ten behoeve van onder andere filters voor de zuivering van lucht en water. He laas bleek deze methode hier niet toepasbaar, omdat het veen voor dat proces slechts een klein percentage zand en helemaal geen zout mag bevatten. Berging van de specie bleek het enige dat er op zat. Uitendelijk zijn negen alternatieven nader ge analyseerd. Omdat voor de Oesterdam grote hoeveelheden zand nodig zijn, is daarbij tevens gekeken naar een mogelijke combinatie van zandwinning en specieberging. Zandwinning uit een speciebergingsdepot heeft als voordeel dat daardoor minder zand uit de Oosterschelde gewonnen hoeft te worden. Dit is uit een oog punt van rivier- en stroombelang zeer gewenst. We geven nu een overzicht van de negen alter natieven. De eerste mogelijkheid is het Ramme- gors, een voormalig buitendijks gebied nabij St.-Philipsland, waar reeds enige specieberging heeft plaatsgevonden. In combinatie met zand winning kan hier 6,5 miljoen m3 worden gebor gen. Ook verbreding van de Markiezaatsdam is overwogen. Hier kan bergingscapaciteit worden gecreëerd door het maken van een kade parallel aan de omkading van het Markiezaat. Wanneer de tussenliggende strook van 300 m wordt op gevuld met specie, kan ongeveer 5,5 miljoen m3 geborgen worden. Dan is er gedacht aan uit breiding van de Molenplaat in zuidelijke rich ting. De Molenplaat, gelegen in de Oosterschel de nabij Bergen op Zoom, is destijds met specie uit de Schelde-Rijnverbinding opgespo ten tot N.A.P. 5 m. Na het tot stand komen van het Markiezaatsmeer zal ten zuiden ervan een gebied van 75 ha droogvallen. Door omkading zou hier, in combinatie met een beperkte zand winning, ongeveer 3,5 miljoen m3 specie gebor gen kunnen worden. Daarna zou dan tegelijk een geleidelijke overgang van de Molenplaat naar het Markiezaatsmeer gerealiseerd kunnen worden. Het vijfde alternatief is een bestaande put nabij de Kreekraksluizen. Deze put is reeds gedeeltelijk opgevuld met specie uit de Schel de-Rijnverbinding, maar het ligt in de bedoeling hem nog verder op te vullen en ter bescherming van het milieu af te dekken met een laag zand. Vanwege de belangen van de beroeps- en sportvisserij in het toekomstige Markiezaats meer zal dit niet verder gaan dan tot 2 m onder de waterspiegel. Op deze wijze kan nog onge veer 1,6 miljoen m3 specie geborgen worden. Ook is uitbreiding van de Molen plaat aan de noordzijde overwogen. Het betreffende gebied ligt noordelijk van de dam die de Molenplaat 467

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 39