met de vaste wal gaat verbinden, en valt dus bui ten het toekomstige Markiezaatsmeer. Door het leggen van een kade kan het gebied worden af gesloten van het Zoommeer, waarna 5,5 mil joen m3 specie geborgen kan worden in combi natie met zandwinning. De specie zou volgens de projectgroep ook ge bruikt kunnen worden voor een aanzet tot schorvorming ten westen van de Oesterdam. Aan de westzijde van de Oesterdam zou daartoe een tijdelijke kade moeten worden gelegd, waarbinnen de specieberging dan plaatsvindt. Wanneer de kade na de opspuitwerkzaamheden afhankelijk van de voortgang van het stabilisatie proces weer wordt verwijderd, zal het gebied naar verwachting onder invloed van het getij snel een natuurlijk karakter krijgen. De ber gingsmogelijkheden zijn hier relatief gering, omdat de ophoging in verband met de schor vorming beperkt moet blijven tot de hoogte van het toekomstige hoogwater, N.A.P. 1,50 m. Bij een breedte van 300 m schor kan ongeveer 1,4 miljoen m3 specie geborgen worden. Als achtste en voorlaatste alternatief is ge noemd de geul Appelzak in de Westerschelde. Het gebruik van deze stortplaats door de Ant werpse Zeediensten is de laatste jaren als ge volg van de ondiepe ligging beperkt. Zonder de belangen van deze Zeediensten te schaden zou daarom 1,5 miljoen m3 specie met een perslei ding geloosd kunnen worden. Deze specie dient zanderig te zijn, daar anders gevreesd zou moeten worden voor verspreiding van slibach- tig materiaal in de Westerschelde. Het materiaal mag niet hoger dan N.A.P. - 3,5 m worden ge stort in verband met vermindering van de kom- berging. Tenslotte zou men de specie kunnen bergen ten noorden van de Oesterdam nabij de Oesterdamsluis. Na het leggen van een kade kan tussen deze kade en de Oesterdam onge veer 4 miljoen m3 specie geborgen worden. De oppervlakte van het gebied wordt door een in de nabijheid aanwezige geul beperkt tot 80 ha. Deze negen alternatieven zijn met elkaar verge leken op de aspecten milieu en landschap, vis serij, afstemming op andere werken, kosten en uitvoering, planologie, scheepvaart en water- loopkunde. Het Rammegors en de schorren van Ossen- drecht, de alternatieven 1 en 2, hebben zich ont wikkeld tot gebieden met grote actuele en po tentiële natuurwetenschappelijke waarde, voor al als gevolg van de vele soorten broedvogels die er voorkomen endeoudegeul-en kreekpa- tronen. Specieberging in deze gebieden zou de ze waarden geheel vernietigen. Alternatief 7 daarentegen, de vorming van nieuwe schorren bij de Oesterdam, is landschappelijk en natuur wetenschappelijk waardevol omdat door de 468 Fig. 1. Negen alternatieve mogelijkheden voor de berging van onbruikbare specie uit het spuikanaal Fig. 2. Ligging van de mosselpercelen in de Oosterschelde

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 40