fd P ^,£l -V* pj -.t ■»*-. Foto: schorrand metwilgenen bloeiend Jacobskruiskruid, 1977 Fig.3. Vegetatiein 1972en opslag houtige gewassen in 1975, in het proefgebied zuid Legenda vegetatie in 1972: 1. Gewone zoutmelde 2. EngelsslijkgrasenZeeaster 3. Gewoon kweldergras 4. Zeekraal 5. Kleiput met Schorrekruid en Zeekraal Fig. 4. Verspreiding van enkele planten in het proefgebied noord, 1972-1977 re delen van het slik begroeid met een ijle vege tatie van Zeekraal en Schorrekruid. In de daar opvolgende jaren werd deze begroeiing gelei delijk dichter, terwijl hij zich ook uitbreidde naar de lagere delen van het slik. Op de hogere, meer ontzilte delen vestigden zich geleidelijk aan meer zoutmijdende planten. Er is een gezoneer- de vegetatieopbouw ontstaan waarbij van laag naar hoog achtereenvolgens zones zijn te on derscheiden met dominantie van Zeekraal, Zilte schijnspurrie, Stomp, Bleek en Blauw kweldergras vaak met Zeeaster en Zeevetmuur, en met dominantie van mos-vooral Krul mos-, met allerlei meer zoutmijdende planten zoals Reukeloze kamille, Harde en Kleinbloemige bas terdwederik, Klein streepzaad, Greppelrus, Straatgras, Fioringras en Ruw beemdgras. Op vochtige ontzilte plaatsen komen in deze zone vaak soorten voor die kenmerkend zijn voor de pioniervegetaties uit vochtige duinvalleien, zo als Beekgele droogbloem, Fraai- en Stranddui- zendguldenkruid, Sierlijke vetmuur en sedert 1978 ook de zeldzame Bitterling. In deze boven ste zone vestigen zich ook Duindoorns en Kruip wilgen. Door de voortschrijdende ontzilting schuiven deze zones langzaam op in de richting van de oever. Langs de flauw aflopende oever doet zich nog een interressante ontwikkeling voor. Daar spoelt in de wintermaanden veel veek aan, voornamelijk bestaand uit dood zeegras. Dit vloedmerk kan tijdens storm een flink eind het slik worden opgedreven, en blijft daar dan in ri chels liggen, 's Zomers stuift er vaak zand in de ze richels, waardoor lage ruggen ontstaan, die in veel gevallen begroeid raken met stikstofmin- nende planten als Schorrekruid, Reukeloze ka mille en Spiesmelde. De laatste jaren concentre- 477

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 49