welen ontwikkelen. In Nederland komen zich spontaan ontwikkelende bossen nauwelijks voor, zodat er in dit gebied zeker ruimte voor moet worden gelaten. Bovendien is 'niets doen' een zeer goedkope beheersmaatregel. Het gebied heeft echter veel meer mogelijkhe den dan alleen spontane bosontwikkeling. Een groot deel van de floristische rijkdom van Ne derland is ontstaan op door de mens intensief gebruikte vochtige hooi- en weilanden, waar overwegend afvoer van minerale stoffen plaats vond. Op de zo ontstane voedselarme graslan den, de zogenaamde blauwgraslanden, ontwik kelden zich buitengewoon soortenrijke vegeta ties. Sedert de uitvinding van de kunstmest is het areaal van dit soort graslanden in een snel tempo achteruitgegaan, zodat er nu geen 100 ha meer over is. Een ander type vochtige voedsel arme graslanden komt voor in de duinvalleien. Ook hiervan is het areaal sterk afgenomen, voor al door daling van de grondwaterstand in de duinen als gevolg van drinkwateronttrekking en bebossing. Door de sterke achteruitgang van deze milieutypes is een groot deel van de Ne derlandse flora zeer zeldzaam geworden. Elke mogelijkheid om het areaal ervan uit te breiden zou dan ook in principe met beide handen moe ten worden aangegrepen. In het oude land zijn hier weinig mogelijkheden toe, omdat de rand- nvloeden vanuit het omringende cultuurland vaak te sterk zijn. In de nieuwe gebieden zoals de Grevelingen en ook het Lauwersmeer, zijn hiervoor echter goede mogelijkheden. Bij spon tane ontwikkeling zullen deze vegetaties zich ook vestigen, maarditzal dan slechts fragmen- air en van korte duur zijn, omdat ze een tussen stadium in de successie vormen, en vrij snel op gevolgd zullen worden door struwelen en bos sen. Daarom zal, om dergelijke vegetaties te be touden, een gericht beheer nodig zijn. Te den- ;en valt aan een beheer dat overeenkomsten teeft met het traditionele boerenbedrijf, waarbij delen van het gebied jaarlijks worden gemaaid n andere delen extensief worden beweid, al dan niet met verschillende soorten vee. 481

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 53