O landse dijkbouw ongebruikelijk constructie toe te passen. De asfaltbetonglooiing werd namelijk middels een tussenlaag van gebitumineerd zand rechtstreeks op de klei aangebracht in plaats van op zand. Of deze vereenvoudigde werkwijze wel deugdelijk was vereiste het nodi ge vooronderzoek. Dankzij bijzondere mede werking van de Rijkswaterstaat en het Laborato rium voor Grondmechanica kon dit onderzoek nog juist op tijd worden afgerond, alvorens met de uitvoering moest worden begonnen. De uit voering werd continu begeleid door een vooraf opgesteld meetprogramma; daaruit bleken de resultaten van de nieuwe contructie zo gunstig dat ze inmiddels eveneens met succes is toege past bij een glooiingverbetering nabij Zurich. In de teen van de dijk werden ter aansluiting op de bestaande verdediging van basaltzuilen beton nen zuilen met een gevarieerde zeskantige vorm toegepast. Zowel langs te Ternaarderpolder als langs 't Schoor werden het overbuitenbeloop met kruin, het binnenbeloop en de bermen afgedekt met een kleibekleding waarvoor de klei werd ont- eend aan de oude zeedijk en de aansluitende maaivelden. Ten behoeve van de beweiding werden afraste ringen en een veedrinkwaterleiding met drink bakken aangelegd. Langs het gehele werk is achter de zeedijk een 3 m brede inspectieweg, en aan de zeezijde aansluitend aan de asfaltbe tonglooiing een 2,50 m brede onderhoudsberm aangelegd. Ze zijn via op- en afritten met elkaar verbonden. Langs 't Schoor fungeert de inspec tieweg achter langs de zeedijk tevens als open bare weg. Hij is hier uitgevoerd als een land- bouwweg met minimale bermen van 3,50 m breed. Voor de aanvoer van de materialen ten behoeve van de uitvoering van het dijkwerk Fig. 1. Overzicht van de dijkversterking tussen 't Schoor en de Veerdam van Holwerd werd op de opdijk tussen de Ternaarder- en Oost Holwerderpolder een aanvoerweg aange legd. Ter verbetering van de bereikbaarheid van de zeedijk langs de Ternaarder- en Oost-Holwer- derpolder is aan deze aanvoerweg in het ont werp een permanent karakter gegeven. Hoewel er in het bestek rekening mee was ge houden dat de uitvoering van de glooiingwer- ken twee werkseizoenen in beslag zou nemen, zag de aannemer kans ze in één werkseizoen uit te voeren. Dit was mogelijk geworden dankzij de wijziging van de bekleding met koperslak- blokken in asfaltbeton. Met deze constructiewij ziging werd derhalve een belangrijk nevenvoor deel bereikt. Bovendien bleek de nieuwe con structie aanmerkelijk goedkoper. Het zand voor dit dijkvak diende aanvankelijk gewonnen te worden op de Noordzee. Bij een eerdere aanbesteding was echter gebleken dat 483

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 55