van in totaal 1,20 m verwacht. Bij't Schoor leid de de zakking zelfs tot afschuiving van een stuk gereedgekomen koperslakblokglooiing. Bij het afwerken van het grondlichaam in het najaar 1977 werd zoveel hinder ondervonden van de regen dat de aannemer half november in overleg met de directie besloot het werk tijdelijk stil te leggen. Eerst eind april 1978 konden de werkzaamheden weer worden hervat. Niette min kon het werk dankzij de in het eerste jaar behaalde tijdwinst nog ruim twee maanden bin nen de in het bestek gestelde termijn worden opgeleverd. Veerdam Holwerd-Ternaarderpolder Aansluitend op de zojuist beschreven werken werd op 7 juni 1977 de dijkverhoging langs de Oost-Holwerderpolder, gelegen tussen de Veer dam nabij Holwerd en de Ternaarderpolder, aanbesteed. Ook hier werd de bestaande zeedijk verhoogd. De lengte van het werk was 2,1 km. De hoogte van de oude zeedijk bedroeg N.A.P. 5,00 m. De nieuwe zeedijk is ontworpen op een blijven de kruinhoogte van N.A.P. 8,25 m. Deze hoogte is gebaseerd op een ontwerp storm- vloedpeil van N.A.P. 5,50 m. De verhoging werd ook hier uitgevoerd met een zandkern, die werd aangebracht aan de buiten zijde van de bestaande zeedijk. Dit was in de gegeven situatie de meest voor de hand liggen de oplossing. Op het buitenbeloop werd tot N.A.P. 2,50 m een verdediging aangebracht van betonblokken met daarboven tot N.A.P. 7,20 m een asfaltbetonbekleding. Om het aanzicht van de dijk te verbeteren zijn de betonblokken aan de bovenzijde voorzien van een uitgewassen basaltsplitlaag. Het overige buitenbeloop, met de kruin, het binnenbeloop en de bermen werden afgedekt met een kleibe- kleding, waarvoor de klei werd ontleend aan de oude zeedijk en het voorliggend maaiveld. Ten behoeve van de beweiding werden afrasterin gen en een veedrinkwaterleiding met drinkbak ken aangelegd. Langs het gehele werk is achter de zeedijk een 3,00 m brede inspectieweg en aan de zeezijde aansluitend aan de asfaltbetonglooi ing, een 2,50 m brede onderhoudsberm aange legd. Deze zijn via op- en afritten met elkaar ver bonden. De uitvoering van het werk vereiste door het late tijdstip van aanbesteding een goe de planning en een gedisciplineerde uitvoering. Hieraan heeft de aannemer kunnen voldoen, ondanks het feit dat bij de zandwinning in de Waddenzee vele stagnaties zijn opgetreden. Die werden voornamelijk veroorzaakt doordat pers leidingen op de Wadbodem toch wel erg kwets baar blijken te zijn voor wind, storm en golfslag. Er zijn dan voortdurend reparaties noodzakelijk. Een ernstige handicap was daarbij dat de leidin gen door de ondiepe Wadbodem niet perma nent bereikbaar waren. De zandwinning voor dit werk was bovendien gecompliceerd. Het benodigde zand werd uit de Waddenzee gewonnen. De winput werd weer gesuppleerd met zand uit de vaarweg tussen Holwerd en Ameland, teneinde de kans op aan tasting van de aangrenzende platen te beper ken. De zandwinning vanuit de vaarweg was echter mede door de talrijke veerbootpassages aan beperkende voorwaarden gebonden. Dat leidde tot de nodige problemen. Hetwerkwerd reedsopde leoktober 1977 verrast door een zware najaarsstorm met een sterk verhoogde zeestand. Ook in de weken daarna bleef het weer stormachtig en kwamen hoge zeestanden voor. Dit leverde in de uitvoe ring spannende momenten op: een bouwput voorde aanleg van de betonblokkenverdedi- ging op het buitenbeloop liep vol, in de veer haven zonk een ponton met dragline. Op een bouwput voor de aanleg van de betonblokken- verdediging op het buitenbeloop liep vol, in de veerhaven zonk een ponton met dragline. Op een vrijdagavond moest nog in allerijl een noodbe- kleding op het nog niet met asfaltbeton afge dekte zandbeloop worden aangebracht. Het werk heeft verder weinig hinder ondervonden van slecht weer en kon dan ook ruim twee maanden binnen de in het bestek gestelde ter mijn worden opgeleverd. Vermeldenswaard is nog dat bij het opruimen van de slikspecie voorlangs de teen van de oude dijk een vliegtuigwrak uit de tweede wereld oorlog werd gevonden. In nauwe samenwer king met de militaire autoriteiten werden de res tanten van het wrak doorzocht en opgeruimd. De kosten van uitvoering van beide werken werden door het Rijk nagenoeg voor 100 ver goed; de kosten van voorbereiding en toezicht zijn voor rekening van het zeewerend water schap Eastergoa's Sédiken. De voorbereiding en het toezicht bij de uitvoering werden ook hier namens het waterschap verzorgd door de Pro vinciale Waterstaat van Friesland. 485

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 57