Samenvatting Het pijlerontwerp Het ontwerp voor de pijlers van de stormvloed kering is geheel voltooid. In maart 1979 is met de constructie ervan begonnen. De pijlervoet krijgt schuine zijwanden en rechte kopwanden. De 'skirts' vervallen. De inbedding in de drempel zal, afhankelijk van de plaats, 8 tot 12 m bedragen. De voetplaat, die 25 x 50 m groot wordt, zal aan de onderzijde door dwars- schotten worden gecompartimenteerd. Ook in andere delen van de pijler zijn door opti maliseringsstudies nog detailveranderingen aangebracht: de onderdorpelbalken worden trapeziumvormig gemaakt, en uit één stuk ge goten. Bij het transport zal de pijler aan de onderzijde worden opgetild, omdat dit geen voorspanning in de pijlerschacht vereist. In plaats van twee zal in de schacht maar één schuifspanning worden opgenomen. De bovenbouw is sterk vereenvou digd; hij zal uiteindelijk maar uit één koker be staan, met de onderkant op N.A.P. 8 m. De inrichting van het bouwdok 'Schaar' Het reeds bestaande bouwdok 'Schaar', midden in de Oosterschelde, is aangewezen als plaats waar de pijlers voor de stormvloedkering moe ten worden gebouwd. De pijlers worden in den droge gemaakt; de in vier compartimenten on derverdeelde bouwput wordt naderhand deel voordeel onderwater gezet, zodat het hef schip kan binnenvaren om de pijlers op te pakken en naar de sluitgaten te brengen. Modelproeven van de pijlerconstructie schaal 1:10 te Kats Ten einde het inzicht te verbeteren in de grootte van de statische en cyclische belastingen die op de pijlers van de stormvloedkering worden uit geoefend, is te Kats een proef opgezet op schaal 1 10. In het model werden de drempelconstructie en de pijler nagebouwd; de krachten die door golf en stroom worden uitgeoefend werden op schaal gesimuleerd. De verplaatsing van de pijlers kon exacterdan voorheen met bereke ningen worden bepaald. Daarnaast heeft de proef geleid tot verfijning en toetsing van de rekenmethode. Grondverbeteringen in het tracé van de storm vloedkering De niet-draagkrachtige grondlagen in het tracé van de stormvloedkering moeten mechanisch worden verdicht, en voor zover dat economisch of technisch niet mogelijk is, worden wegge- baggerd en door schoon zand vervangen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen grond verbeteringen tot 3 m beneden de pijlervoet, en dieper reikende grondverbeteringen. Deze laat ste verbeteringen behoeven alleen in de Room pot over grote lengte te worden uitgevoerd. Het hefschip Het eindontwerp van het hefschip komt in de tweede helft van dit jaargereed. Het schipzalzo- wel het transport als de plaatsing der pijlers ver zorgen. Het aanvankelijke plan om het schip met vier poten op de plaats van bestemming op de bodem te zetten en dan de pijler af te vieren, is verlaten; de plaatsingsnauwkeurigheid blijkt 487

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 59