De vormgeving, inrichting en landschappelijke inpassing van de stormvloedkering en de compartimenteringswerken Voor de vormgeving en landschappelijke inpas sing van de stormvloedkering en de comparti menteringswerken zijn vier projectgroepen in gesteld, die voorstellen moeten doen voor een samenhangende, afgewogen vormgeving, die past bij de aard en de functies van zowel de wer ken zelf als van het omringende gebied. De pro jectgroepen presenteren hun voorstellen zoveel mogelijk in de vorm van alternatieven waaruit hetzij binnen de groepen zelf, hetzij op een ho ger niveau een keuze kan worden gemaakt. Naast de primaire hoogwaterkerende functie van de dammen en kustwerken, kunnen eventu ele bijkomende functies worden onderscheiden. Een recreatieve functie, een belevingsfunctie, een verkeersfunctie en een ecologische functie. De aanleg van een weg over de stormvloedke ring zal bij voorbeeld een schakel vormen tus sen Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en Walcheren. De functies van de hulpwerken - werkhavens, bouwdokken en dergelijke, komen in de toekomst geheel of gedeeltelijk te verval len, zodat ze eventueeel gebruikt kunnen wor den voor nieuwe functies. Bij de uitwerking van de ontwerpen moeten ook alternatieven wor den geschetst voor lengteprofielen, dwarspro fielen, toe te passen materialen en de situering van en aankleding met gebouwen, wegen en beplantingen. Daarbij zou zoveel mogelijk reke ning moeten worden gehouden met mogelijke ontwikkelingen in de aangrenzende gebieden. In de praktijk houdt dit in dat de vormgeving en de inrichting van de werken zo moet worden op gezet dat de ontwikkelingsmogelijkheden van de omgeving en van de bijkomende functies van de werken zelf zo weinig mogelijk worden beperkt of in een bepaalde richting gestuurd. De hoofddoelstelling van het beheer van het toe komstige Oosterscheldegebied is het behoud en zo mogelijk de versterking van de aanwezige natuurlijke waarden, waarbij met name de vis- serijbelangen niet uit het oog mogen worden verloren. Tegen de achtergrond van deze hoofd doelstelling zijn inrichtingsalternatieven ontwik keld voor het Oosterscheldegebied. Men vindt ze beschreven in de nota 'Verkenningen inzake de Ontwikkelingen in het Oosterscheldegebied' Het is niet uitgesloten dat de ideeën over de in richting van de aangrenzende gebieden gedu rende de levensduur van de waterbouwkundige werken zullen veranderen. In welke richting zo'n wijziging zal gaan is nu niet te voorspellen. Maar als deze wijziging in de richting van meer ruimte voor recreatieve ontwikkelingen zou gaan, dan beschikken de stormvloedkering en de compartimenteringsdammen hiertoe over de nodige mogelijkheden. Worden de accenten echter verlegd in de rich ting van de natuurfunctie en - wat de Ooster- schelde betreft - de visserijfunctie, dan moeten de mogelijkheden daarvoor meer in de gebie den zelf worden gezocht. De voorzieningen waarvoor thans ruimte moet worden gereserveerd, mogen geen afbreuk doen aan de vormgeving van het gebied, ook niet wanneer voorzieningen in de toekomst niet zouden worden voltooid. Evenmin zullen zij een nadelige invloed mogen hebben op de natuur- en/of visserijfunctie van de aangrenzende ge bieden. De te treffen voorzieningen kunnen onderschei den worden in kleine voorzieningen zoals een trailerhelling en voorzieningen voor dagrecrea tie, en meer omvangrijke voorzieningen zoals vluchthavens, visbootcentra en voorzieningen voor de regionale oeverrecreatie en de verblijfs- recreatie. Ten behoeve van de kleinere voorzie- 509

Tijdschriftenbank Zeeland

Driemaandelijks bericht Deltawerken | 1979 | | pagina 21